திருக்குறள்

Author : இரா.இளங்குமரன் | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : CBC-N20-0912-05-060 | CBCN : CBCN:2009-12-05-060

கல்வியில் அளவீடும் மதிப்பீடும்

Author : க.சின்னத்தம்பி | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-58-5 | CBCN : CBCN:2009-12-04-059

அரசறிவியல் : ஓர் அறிமுகம்

Author : ஏ.சி.ஜோர்ச் | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-57-4 | CBCN : CBCN:2009-12-03-058

உள்ளம் பெருங் கோயில்

Author : கோகிலா மகேந்திரன் | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-56-1 | CBCN : CBCN:2009-12-02-057

ஏ.இக்பால் கவிதைகள் 100

Author : ஏ.இக்பால் | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-55-4 | CBCN : CBCN:2009-12-01-056

ஆளுமை உளவியல்

Author : மணியம் சிவகுமார் | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-54-7 | CBCN : CBCN:2009-10-05-055

அடிப்படை உளவியல்

Author : மணியம் சிவகுமார் | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-53-0 | CBCN : CBCN:2009-10-04-054

கல்வி நுட்பவியல்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-52-3 | CBCN : CBCN:2009-10-03-053

திருக்குறளும் முகாமைத்துவமும்

Author : தி.வேல்நம்பி | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-51-6 | CBCN : CBCN:2009-10-02-052

ஈழத்து தமிழ்ச் சிறுகதை வரலாறு

Author : க.குணராசா ( செங்கை ஆழியான் ) | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-49-3 | CBCN : CBCN:2009-09-04-050

யாழ்ப்பணத்து மரபுக் கல்வியும் பண்பாடும்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-48-6 | CBCN : CBCN:2009-09-03-049

கல்வியியற் பதிவுகளும் பண்புசார் விருத்தியும்

Author : தி.கமலநாதன் | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-47-9 | CBCN : CBCN:2009-09-02-048

தாய்மொழிக் கல்வியும் கற்பிக்கும் கலையும்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-46-2 | CBCN : CBCN:2009-09-01-047

சர்வதேச தாபனங்களும் ஒப்பந்தங்களும்

Author : ஏ.சி.ஜோர்ச் | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-45-5 | CBCN : CBCN:2009-08-02-046

சமகாலக் கல்வி முறைகள் ஒரு விரிநிலை நோக்கு

Author : சோ.சந்திரசேகரன் | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-44-8 | CBCN : CBCN:2009-08-01-045

கல்வியியலும் நிகழ்பதிவுகளும்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-43-1 | CBCN : CBCN:2009-07-04-044

கல்வியியலும் நிகழ்பதிவுகளும்

Author : சோ.சந்திரசேகரன் | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-43-1 | CBCN : CBCN:2009-07-04-044

தமிழரின் தோற்றமும் பரம்பலும்

Author : வி.ஆர்.இராமச்சந்திர தீட்சிதர் | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-42-4 | CBCN : CBCN:2009-07-03-043

தமிழ நாகரிகமும் சிந்துவெளி நாகரிகமும்

Author : பி.இராமநாதன் | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-41-7 | CBCN : CBCN:2009-07-02-042

தொன்மைச் செம்மொழி தமிழ்

Author : பி.இராமநாதன் | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-40-0 | CBCN : CBCN:2009-07-01-041

தமிழியல்சார் சிந்தனைத் துளிகள்

Author : சு.சுசீந்திரராஜா | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-39-4 | CBCN : CBCN:2009-06-04-040

கதைக் கோலங்கள்

Author : வி.அரியநாயகம் | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-38-7 | CBCN : CBCN:2009-06-03-039

வித்தியின் இலக்கிய மூன்னீடுகள்

Author : சு.வித்தியானந்தன் | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-37-0 | CBCN : CBCN:2009-06-02-038

கல்வி நிர்வாகமும் முகாமைத்துவமும்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-36-3 | CBCN : CBCN:2009-06-01-037

வழிகாட்டலும் ஆலோசனையும்

Author : விமலா கிருஷ்ணபிள்ளை | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-35-6 | CBCN : CBCN:2009-04-02-036

பின்னவீனத்துவ உரையாடல்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-34-9 | CBCN : CBCN:2009-04-01-035

வித்தியின் பார்வையும் பதிவும்

Author : சு.வித்தியானந்தன் | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-33-2 | CBCN : CBCN:2009-04-01-034

பாடசாலைகளை முகாமை செய்தல் சமகால அணுகுமுறை

Author : மா.சின்னத்தம்பி | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-32-5 | CBCN : CBCN:2009-02-01-033

புனைகதை இயல்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-31-8 | CBCN : CBCN:2009-01-02-032

ஆசிரியரை வினைத்திறன் மிக்கவராக்கல்

Author : மா.சின்னத்தம்பி | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-30-1 | CBCN : CBCN:2009-01-01-031

இளைஞர் இலக்கியம்: உலகை மாற்றிய நவீன சிந்தனையாளர்கள்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-50-9 | CBCN : CBCN:2009-10-01-051