புத்தகம் : Business insights: Finance, people and environment
ஆசிரியர் : பிரதீப்காந்த் புவனேந்திரன்
பதிப்பகம் : சேமமடு பதிப்பகம்
பதிப்பாளர்: சதபூ.பத்மசீலன்
வகை : பொருளியல்
ISBN: 978-955-685-162-5
விலை : 700.00 பக்கங்கள் :
புத்தகம் : நறுந்தொகை
ஆசிரியர் : ந.மு.வேங்கடசாமி நாட்டார்
பதிப்பகம் : பத்மம் பதிப்பகம்
பதிப்பாளர்: சதபூ.பத்மசீலன்
வகை : குழந்தை இலக்கியம்
ISBN: 978-955-0367-50-4
விலை : 180.00 பக்கங்கள் :
வெளியீடு எண் : இதழ்-71-73
ஆசிரியர் : தெ.மதுசூதனன்
ISSN : 20219041
விலை : 100.00 ரூபா
வெளியீடு : 2017 May - July
பதிப்பாசிரியர் : சதபூ.பத்மசீலன்

பொ.ஐங்கரநேசன்
Ayngaranesan, P

பொ.ஐங்கரநேசன் யாழ் பல்கலைக்கழகத்தில் முதுவிஞ்ஞானமாணி பட்டம் பெற்றவர். சென்னைக் கிறித்தவக் கல்லூரியில் இதழியில் மற்றும் பொதுசனத் தொடர்பியலில் முதுநிலைப் பட்டயப்படிப்பு பயின்றவர். சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான ஆய்வுகளை மேற்கொள்வதோடு, சூழல் இதழியலாளராகவும் பணியாற்றி வருகிறார்.