கலைத்திட்டம்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2016 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-80-6 | CBCN : CBCN:2010-08-03-081

கல்வியில் தொடர் தொழில் வழிகாட்டல்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2016 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-003-1 | CBCN : CBCN:2011-12-01-104

பாடசாலை முகாமைத்துவம்:கோட்பாடுகளும் பிரயோகங்களும்

Author : கி.புண்ணியமூர்த்தி | Published on : 2016 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-028-4 | CBCN : CBCN:2014-03-01-129

கருத்தூண் சிறப்புமலர் 2005-2015

Author : நூலகவிழிப்புணர்வு நிறுவகம் | Published on : 2016 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-039-0 | CBCN : CBCN:2016-04-01-141

சமூகவியல் சமூகமானிடவியல் அடிப்படை எண்ணக்கருக்கள்

Author : ஏ.றமீஸ் | Published on : 2016 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-040-6 | CBCN : CBCN:2016-05-01-141

சமய உளவியல்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2016 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-041-3 | CBCN : CBCN:2016-06-01-142

சமகாலக் கல்வி

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2016 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-042-0 | CBCN : CBCN:2016-07-01-143

இளம்வளர்ந்தோர் இலக்கியம்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2016 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-043-7 | CBCN : CBCN:2016-08-01-144

பூகோளக் காலநிலை மாற்றம்: பிரச்சிகைகளும் எதிர்காலப் போக்குகளும்

Author : எஸ்.அன்ரனி நோர்பேட் | Published on : 2016 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-044-4 | CBCN : CBCN:2016-08-02-145

ஆளுமை உளவியல்

Author : மணியம் சிவகுமார் | Published on : 2016 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-54-7 | CBCN : CBCN:2009-10-05-055

அடிப்படை உளவியல்

Author : மணியம் சிவகுமார் | Published on : 2016 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-53-0 | CBCN : CBCN:2009-10-04-054

கல்வியியலும் கணிப்பீட்டியலும்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2016 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-23-3 | CBCN : CBCN:2008-08-04-24

சூழலியல் உளவியல் கலைவடிவங்கள்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2016 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-027-7 | CBCN : CBCN:2014-02-01-128

கல்விக் கோட்பாடுகளும் மாற்றுச் சிந்தனைகளும்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2016 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-00-4 | CBCN : CBCN:2011-09-01-101