யாழ்ப்பாணத்தில் பெண்கல்வி : தோற்றமும் வளர்ச்சியும்

Author : சசிகலா குகமூர்த்தி | Published on : 2012 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 97-895-568-501-78 | CBCN : CBCN-2012-12-04-118

மெய்யியல்

Author : பேராசிரியர் நா. ஞானகுமாரன் | Published on : 2012 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 97-895-568-501-61 | CBCN : CBCN-2012-12-03-117

மாயை பற்றிய கருத்தும் சங்கரர் வேதாந்த காட்சியும்

Author : பேராசிரியர் நா. ஞானகுமாரன் | Published on : 2012 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 97-895-568-501-54 | CBCN : CBCN-2012-12-02-116

வேதாந்த மெய்யியல்

Author : பேராசிரியர் நா. ஞானகுமாரன் | Published on : 2012 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-014-7 | CBCN : CBCN:2012-12-01-115

அ ஆ இ... உயிர்மொழி

Author : துரைச்சாமி சிவபாலன் | Published on : 2012 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-013-0 | CBCN : CBCN:2012-09-01-114

உளவியல் ஊடுதலையீடுகள்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2012 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-012-3 | CBCN : CBCN:2012-08-01-113

CBC-MMC Dictionary Book ( Series-1 )

Author : ஐசாக் யேசுதாசன் | Published on : 2012 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 97-895-568-501-16 | CBCN : CBCN:2012-07-01-112

Developing Speaking Skills in English

Author : சண்முகயோகினி ரவீந்திரன் | Published on : 2012 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-010-9 | CBCN : CBCN:2012-06-01-111

எம்மை வாழ வைத்தவர்கள்

Author : பொ.கனகசபாபதி | Published on : 2012 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-009-3 | CBCN : CBCN:2012-05-01-110

வழிகாட்டலும் ஆலோசனையும்

Author : விமலா கிருஷ்ணபிள்ளை | Published on : 2012 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-008-6 | CBCN : CBCN:2012-04-01-109

கல்வியியற் சிந்தனைகள்

Author : சந்திரசேகரம், பத்தக்குட்டி | Published on : 2012 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-007-9 | CBCN : CBCN:2012-03-02-108

தமிழியலும் திறனாய்வுக் கலையும்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2012 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-006-2 | CBCN : CBCN:2012-03-01-107

இலங்கையின் வன்னி மாவட்டங்கள் : ஒரு கையேடு

Author : லூயிஸ், ஜே. பி | Published on : 2012 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-005-5 | CBCN : CBCN:2012-02-01-106

பெளதீகப் புவியியல்: செயன்முறையும் நிலவுருவங்களும்

Author : எஸ்.அன்ரனி நோர்பேட் | Published on : 2012 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-004-8 | CBCN : CBCN:2012-01-01-105

கற்றல் இடர்பாடுகளும் தீர்வுகளும்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2012 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-94-3 | CBCN : CBCN:2011-06-01-095

அரிச்சுவடி

Author : சேமமடு பொத்தகசாலை | Published on : 2012 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : ---- | CBCN : PPMN:2011-10-01-023

Alphabet

Author : சேமமடு பொத்தகசாலை | Published on : 2012 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : ---- | CBCN : PPMN:2011-10-01-024