பூக்களின் கதை

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2015 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-27-6 | CBCN : PPMN:2015-05-02-028

பேண்தகு அபிவிருத்திக்கான கல்வி

Author : ஆ.நித்திலவர்ணன் | Published on : 2015 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-030-07 | CBCN : CBCN:2015-03-01-131

இலங்கை நிர்வாக அரசியல்:சில பரிமாணங்கள்

Author : சி.பிரசாத் | Published on : 2015 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-032-01 | CBCN : CBCN:2015-04-01-132

அரபு வசந்தம்

Author : சி.பிரசாத் | Published on : 2015 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-031-04 | CBCN : CBCN:2015-05-01-133

சிறுவர் கலை இலக்கியங்கள்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2015 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-033-8 | CBCN : CBCN:2015-05-01-134

கல்வி மீதான நம்பிக்கைகளும் புதிய இலக்குகளும்

Author : எஸ்.எல்.மன்சூர் | Published on : 2015 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-034-5 | CBCN : CBCN:2015-06-01-135

அபிவிருத்தித் தொடர்பாடல் மாற்று நோக்கி...

Author : எஸ்.ரகுராம் | Published on : 2015 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-035-2 | CBCN : CBCN:2015-07-01-136

பௌதிகப் புவியியல்:புவியின் அமைப்பும் அகச்செயன்முறையும்

Author : எஸ்.அன்ரனி நோர்பேட் | Published on : 2015 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-036-9 | CBCN : CBCN:2015-08-01-137

கல்வி முகாமைத்துவ விடய ஆய்வுகள் நவீன அணுகுமுறைகள்

Author : மா.செல்வராஜா | Published on : 2015 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-038-3 | CBCN : CBCN:2015-08-01-139

கருத்தூண் சிறப்புமலர் 2005-2015

Author : நூலகவிழிப்புணர்வு நிறுவகம் | Published on : 2016 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-039-0 | CBCN : CBCN:2016-04-01-141

பறவைகளின் கதை

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2015 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-28-3 | CBCN : PPMN:2015-03-02-029

கடியாரத்தின் கதை

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2015 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-24-5 | CBCN : PPMN:2015-03-01-025

மீன்களின் கதை

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2015 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-25-2 | CBCN : PPMN:2015-01-02-026

வண்ணத்துப்பூச்சிகளின் கதை

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2015 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-26-9 | CBCN : PPMN:2015-05-01-027

வளிமண்டலவியலும் காலநிலையியலும்

Author : எஸ்.அன்ரனி நோர்பேட் | Published on : 2015 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-12-7 | CBCN : CBCN:2015-12-01-140

கல்வியியற் கோவை

Author : ப.சந்திரசேகரம் | Published on : 2015 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-037-6 | CBCN : CBCN:2015-08-02-138