சீனாவும் இந்துசமுத்திரமும்

Author : கலாநிதி கே.ரீ.கணேசலிங்கம் | Published on : 2017 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-045-1 | CBCN : CBCN:2017-01-01-146

மேலைத்தேய மெய்யியல்:சில பரிமாணங்கள்

Author : சிவகுமார் நிரோசன் | Published on : 2017 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-046-8 | CBCN : CBCN:2017-02-01-147

காஷ்மீரசைவமும் சைவசித்தாந்தமும்

Author : தி.செல்வமனோகரன் | Published on : 2017 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-047-5 | CBCN : CBCN:2017-03-01-148

மாற்றமுறும் கல்வி முறைமைகள்

Author : சோ.சந்திரசேகரன் | Published on : 2017 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-048-2 | CBCN : CBCN: 2017-04-01-149

அழகியல்

Author : சோ.கிருஷ்ணராஜா | Published on : 2017 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-06-6 | CBCN : CBCN:2008-02-03-007

தமிழர் கல்விச் சிந்தனைகள்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2017 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-049-9 | CBCN : 2017-05-01-150

நாட்டாரியற் கல்வி

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2017 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-050-5 | CBCN : 2017-06-01-151

இந்திய அறிவாராய்ச்சியியல்

Author : பேராசிரியர் நா. ஞானகுமாரன் | Published on : 2017 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-051-2 | CBCN : 2017-07-01-152

கல்வியில் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம்

Author : சு.பராமானந்தம் | Published on : 2017 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-89-9 | CBCN : CBCN:2011-08-02-099

கலைத்திட்ட மாதிரிகைகள்

Author : கி.புண்ணியமூர்த்தி | Published on : 2017 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-74-5 | CBCN : CBCN:2010-05-02-075

பெளதீகப் புவியியல்: செயன்முறையும் நிலவுருவங்களும்

Author : எஸ்.அன்ரனி நோர்பேட் | Published on : 2017 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-004-8 | CBCN : CBCN:2012-01-01-105

புவியியல் : சூழலியல் முகாமைத்துவம்

Author : எஸ்.அன்ரனி நோர்பேட் | Published on : 2017 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-29-5 | CBCN : CBCN:2008-12-03-030

உயர் கல்விச் சிந்தனையை வெகுஜனமயமாக்கல்

Author : சோ.சந்திரசேகரன் | Published on : 2017 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 97-895-568-502-53 | CBCN : CBCN:2013-08-01-126

சமகாலக் கல்வி முறைகள் ஒரு விரிநிலை நோக்கு

Author : சோ.சந்திரசேகரன் | Published on : 2017 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-44-8 | CBCN : CBCN:2009-08-01-045

சமகாலக் கல்வி முறைகளின் சில பரிமாணங்கள்

Author : சோ.சந்திரசேகரன் | Published on : 2017 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-01-1 | CBCN : CBCN:2008-01-01-002

சைவசித்தாந்தம் ஓர் அறிமுகம்

Author : ஏ.என்.கிருஷ்ணவேணி | Published on : 2017 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-08-0 | CBCN : CBCN:2008-04-01-009

யாழ்ப்பாணச் சரித்திரம்

Author : ஆ.முத்துத்தம்பிப்பிள்ளை | Published on : 2017 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-22-6 | CBCN : CBCN:2008-08-04-023