சூழலியல் உளவியல் கலைவடிவங்கள்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2014 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-027-7 | CBCN : CBCN:2014-02-01-128

உயிரினப் புவியியல்

Author : எஸ்.அன்ரனி நோர்பேட் | Published on : 2014 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 97-895-568-502-60 | CBCN : CBCN:2014-01-01-127

கல்வியியல் ஓர் அறிமுகம்

Author : ச.முத்துலிங்கம் | Published on : 2014 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 97-895-568-502-46 | CBCN : CBCN:2013-07-01-125

பாடசாலை முகாமைத்துவம்:கோட்பாடுகளும் பிரயோகங்களும்

Author : கி.புண்ணியமூர்த்தி | Published on : 2014 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-028-4 | CBCN : CBCN:2014-03-01-129

தமிழ் அழகியல்

Author : ஏ.என்.கிருஷ்ணவேணி | Published on : 2014 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-029-1 | CBCN : CBCN:2014-10-12-130