கலைகளும் உளவியல் வெளியும்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2020 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-26-9 | CBCN : CBCN:2020-08-01-260

நாயன்மார் பாடல்கள்

Author : திருச்செல்வம் செல்வமனோகரன் | Published on : 2020 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-160-1 | CBCN : CBCN:2020-08-02-261

CASE STUDIES IN MARKETING

Author : ஷிவானி சண்முகதாஸ் | Published on : 2020 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-161-8 | CBCN : CBCN:2020-08-03-262

Business insights: Finance, people and environment

Author : பிரதீப்காந்த் புவனேந்திரன் | Published on : 2020 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-162-5 | CBCN : CBCN:2020-09-01-263

காஷ்மீரசைவமும் சைவசித்தாந்தமும்

Author : தி.செல்வமனோகரன் | Published on : 2020 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-047-5 | CBCN : CBCN:2017-03-01-148

சமூக விஞ்ஞான ஆய்வுகளுக்கான புள்ளிவிபர மென்பொருளில் (SPSS) தரவுப் பகுப்பாய்வà

Author : கலாநிதி சிவாணி சண்முகதாஸ் | Published on : 2020 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-163-2 | CBCN : CBCN:2020-10-01-264

நிறுவன நடத்தை

Author : கலாநிதி ஜேம்ஸ் றொபின்சன் | Published on : 2020 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-164-2 | CBCN : CBCN:2020-11-01-264

இசையும் ஆசிரியத்துவமும்

Author : கலாநிதி சுகன்யா அரவிந்தன் | Published on : 2020 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-165-6 | CBCN : 2020-12-01-266

தந்திரோபாய முகாமைத்துவம்

Author : தனேஸ்வரி ரவீந்திரன் | Published on : 2020 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-166-3 | CBCN : 2020-12-02-267