கலைகளும் உளவியல் வெளியும்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2020 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-26-9 | CBCN : CBCN:2020-08-01-260

நாயன்மார் பாடல்கள்

Author : திருச்செல்வம் செல்வமனோகரன் | Published on : 2020 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-160-1 | CBCN : CBCN:2020-08-02-261

CASE STUDIES IN MARKETING

Author : ஷிவானி சண்முகதாஸ் | Published on : 2020 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-161-8 | CBCN : CBCN:2020-08-03-262

Business insights: Finance, people and environment

Author : பிரதீப்காந்த் புவனேந்திரன் | Published on : 2020 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-162-5 | CBCN : CBCN:2020-09-01-263

காஷ்மீரசைவமும் சைவசித்தாந்தமும்

Author : தி.செல்வமனோகரன் | Published on : 2020 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-047-5 | CBCN : CBCN:2017-03-01-148