அழகியல்

Author : சோ.கிருஷ்ணராஜா | Published on : 2019 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-06-6 | CBCN : CBCN:2008-02-03-007

முகாமைத்துவக் கொள்கைகள் - ஓர் அறிமுகம்

Author : சோ.சந்திரசேகரன் | Published on : 2019 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-07-3 | CBCN : CBCN:2008-03-01-008

இலங்கையின் கல்வி வரலாறு

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2019 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978 -955 -1857- 09-7 | CBCN : CBCN:2008-04-02-010

இலங்கைத் தமிழர் வரலாற்றின் சில பக்கங்கள்

Author : பேரா.ச.சத்தியசீலன் | Published on : 2019 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978 -955 -1857-10-3 | CBCN : CBCN:2008-04-03-011

இலக்கியத் தென்றல்

Author : சு.வித்தியானந்தன் | Published on : 2019 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : | CBCN :

திறவுகோல்

Author : பொ.கனகசபாபதி | Published on : 2019 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-13-4 | CBCN : CBCN:2008-05-03-014

யாழ்ப்பாண அகராதி

Author : சரவணமுத்துப் பிள்ளை | Published on : 2019 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-14-1 | CBCN : CBCN:2008-05-04-015

இஸ்ரேல் ஓர் அரசியல் வரலாறு

Author : கே.ரீ.கணேசலிங்கம் | Published on : 2019 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 052-9 | CBCN : CBCN:2018-01-01-153

பலஸ்தீனம் ஓர் அரசியல் வரலாறு

Author : கே.ரீ.கணேசலிங்கம் | Published on : 2019 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 053-6 | CBCN : CBCN:2018-01-02-154

இலங்கையில் தமிழரின் குடித்தொகை பரம்பல்

Author : பேரா.பொ.பாலசுந்தரம்பிள்ளை | Published on : 2019 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 054-3 | CBCN : CBCN:2018-04-01-155

சைவ சித்தாந்தம்

Author : ஏ.என்.கிருஷ்ணவேணி | Published on : 2019 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 055-0 | CBCN : CBCN:2018-04-02-156

தொல்காப்பிய உரைத்தொகை பொருளதிகாரம் - 1 (பேராசிரியம் பின்னான்கியல்)

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2019 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955-685-056-7 | CBCN : CBCN:2018-06-01-157

தொல்காப்பிய உரைத்தொகை பொருளதிகாரம் - 2 (பேராசிரியம் பின்னான்கியல்)

Author : சி.கணேசையர் | Published on : 2019 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 057-4 | CBCN : CBCN:2018-06-02-158

தொல்காப்பிய உரைத்தொகை பொருளதிகாரம் - 3 (நச்சினார்கினியம் - முன்னைந்தியல்)

Author : சி.கணேசையர் | Published on : 2019 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 058-1 | CBCN : CBCN:2018-06-03-159

தொல்காப்பிய உரைத்தொகை பொருளதிகாரம் - 1 (நச்சினார்கினியம் - முன்னைந்தியல்)

Author : சி.கணேசையர் | Published on : 2019 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 059-8 | CBCN : CBCN:2018-06-04-160

தொல்காப்பிய உரைத்தொகை பொருளதிகாரம் - 2 (நச்சினார்கினியம் - முன்னைந்தியல்)

Author : சி.கணேசையர் | Published on : 2019 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 060-4 | CBCN : CBCN:2018-06-05-161

தொல்காப்பிய உரைத்தொகை பொருளதிகாரம் - 3 (பேராசிரியம் பின்னான்கியல்)

Author : சி.கணேசையர் | Published on : 2019 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 061-1 | CBCN : CBCN:2018-06-06-162