உயர் கல்விச் சிந்தனையை வெகுஜனமயமாக்கல்

Author : சோ.சந்திரசேகரன் | Published on : 2013 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 97-895-568-502-53 | CBCN : CBCN:2013-08-01-126

சமகால அரசியல் கலாசார செல்நெறிகள்

Author : கே.ரீ.கணேசலிங்கம் | Published on : 2013 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 97-895-568-502-39 | CBCN : CBCN:2013-06-01-124

பொருளாதார அபிவிருத்தி : சிங்கப்பூர் இலங்கை

Author : செல்வரத்தினம் சந்திரசேகரம் | Published on : 2013 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 97-895-568-502-22 | CBCN : CBCN:2013-05-01-123

கற்றல் கற்பித்தல் : மேம்பாட்டுக்கான வழிமுறைகள்

Author : மா.கருணாநிதி | Published on : 2013 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-021-5 | CBCN : CBCN:2013-04-01-122

இலங்கையில் வரிவிதிப்பு : கோட்பாடும் நடைமுறையும்

Author : அமிர்தலிங்கம், கோ | Published on : 2013 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 97-895-568-501-92 | CBCN : CBCN:2013-02-01-120

கல்வி அகராதி

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2013 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 97-895-568-501-85 | CBCN : CBCN-2013-01-01-119