யாழ்ப்பாணத்தில் பெண்கல்வி : தோற்றமும் வளர்ச்சியும்

Author : சசிகலா குகமூர்த்தி | Published on : 2012 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 97-895-568-501-78 | CBCN : CBCN-2012-12-04-118

மாயை பற்றிய கருத்தும் சங்கரர் வேதாந்த காட்சியும்

Author : பேராசிரியர் நா. ஞானகுமாரன் | Published on : 2012 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 97-895-568-501-54 | CBCN : CBCN-2012-12-02-116