தொல்காப்பிய உரைத்தொகை எழுத்ததிகாரம் 1(நச்சினார்கினியம்)

Author : சி.கணேசையர் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 062-8 | CBCN : CBCN:2018-06-07-163

தொல்காப்பிய உரைத்தொகை எழுத்ததிகாரம் 2(நச்சினார்கினியம்)

Author : சி.கணேசையர் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 063-5 | CBCN : CBCN:2018-06-08-164

தொல்காப்பிய உரைத்தொகை சொல்லதிகாரம் 1 (சேனாவரையம்)

Author : சி.கணேசையர் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 064-2 | CBCN : CBCN:2018-06-09-165

தொல்காப்பிய உரைத்தொகை சொல்லதிகாரம் 2 (சேனாவரையம்)

Author : சி.கணேசையர் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-065-9 | CBCN : CBCN:2018-06-10-166

நோபல் பரிசு பெற்ற இயற்பியலறிஞர்கள் - 2

Author : நா.சு.சிதம்பரம் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-081-9 | CBCN : CBCN:2018-08-01-182

நோபல் பரிசு பெற்ற இயற்பியலறிஞர்கள் - 3

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-082-6 | CBCN : CBCN:2018-08-02-183

நோபல் பரிசு பெற்ற இயற்பியலறிஞர்கள் - 4

Author : நா.சு.சிதம்பரம் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 083-3 | CBCN : CBCN:2018-08-03-184

நோபல் பரிசு பெற்ற இயற்பியலறிஞர்கள் - 5

Author : நா.சு.சிதம்பரம் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 084-0 | CBCN : CBCN:2018-08-04-185

நோபல் பரிசு பெற்ற இயற்பியலறிஞர்கள் - 6

Author : நா.சு.சிதம்பரம் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 085-7 | CBCN : CBCN:2018-08-05-186

நோபல் பரிசு பெற்ற இயற்பியலறிஞர்கள் - 7

Author : நா.சு.சிதம்பரம் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 086-4 | CBCN : CBCN:2018-08-06-187

நோபல் பரிசு பெற்ற இயற்பியலறிஞர்கள் - 8

Author : நா.சு.சிதம்பரம் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 087-1 | CBCN : CBCN:2018-08-07-188

நோபல் பரிசு பெற்ற இயற்பியலறிஞர்கள் - 9

Author : நா.சு.சிதம்பரம் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 088-8 | CBCN : CBCN:2018-08-08-189

நோபல் பரிசு பெற்ற இயற்பியலறிஞர்கள் - 10

Author : நா.சு.சிதம்பரம் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 089-5 | CBCN : CBCN:2018-08-09-190

நோபல் பரிசு பெற்ற இயற்பியலறிஞர்கள் - 11

Author : நா.சு.சிதம்பரம் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 090-1 | CBCN : CBCN:2018-08-10-191

நோபல் பரிசு பெற்ற இயற்பியலறிஞர்கள் - 12

Author : நா.சு.சிதம்பரம் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 091-8 | CBCN : CBCN:2018-08-11-192

நோபல் பரிசு பெற்ற இயற்பியலறிஞர்கள் - 13

Author : நா.சு.சிதம்பரம் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 092-5 | CBCN : CBCN:2018-08-12-193

நோபல் பரிசு பெற்ற இயற்பியலறிஞர்கள் - 14

Author : நா.சு.சிதம்பரம் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 093-2 | CBCN : CBCN:2018-08-13-194

நோபல் பரிசு பெற்ற இயற்பியலறிஞர்கள் - 15

Author : நா.சு.சிதம்பரம் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 094-9 | CBCN : CBCN:2018-08-14-195

நோபல் பரிசு பெற்ற இலக்கியறிஞர்கள் - 1

Author : நா.பெரியசாமி | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 095-6 | CBCN : CBCN:2018-08-15-196

நோபல் பரிசு பெற்ற இலக்கியறிஞர்கள் - 2

Author : நா.பெரியசாமி | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 096-3 | CBCN : CBCN:2018-08-16-197

நோபல் பரிசு பெற்ற இலக்கியறிஞர்கள் - 3

Author : நா.பெரியசாமி | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 097-0 | CBCN : CBCN:2018-08-17-198

நோபல் பரிசு பெற்ற இலக்கியறிஞர்கள் - 4

Author : நா.பெரியசாமி | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 098-7 | CBCN : CBCN:2018-08-18-199

நோபல் பரிசு பெற்ற இலக்கியறிஞர்கள் - 5

Author : நா.பெரியசாமி | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 099-4 | CBCN : CBCN:2018-08-19-200

நோபல் பரிசு பெற்ற இலக்கியறிஞர்கள் - 6

Author : நா.பெரியசாமி | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 100-7 | CBCN : CBCN:2018-08-20-201

நோபல் பரிசு பெற்ற இலக்கியறிஞர்கள் - 7

Author : நா.பெரியசாமி | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 101-4 | CBCN : CBCN:2018-08-21-202

நோபல் பரிசு பெற்ற இலக்கியறிஞர்கள் - 8

Author : நா.பெரியசாமி | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 102-1 | CBCN : CBCN:2018-08-22-203

நோபல் பரிசு பெற்ற இலக்கியறிஞர்கள் - 9

Author : நா.பெரியசாமி | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 103-8 | CBCN : CBCN:2018-08-23-204

நோபல் பரிசு பெற்ற பொருளியலறிஞர்கள் -1

Author : முனைவர்.சா.இராமு | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 104-5 | CBCN : CBCN:2018-08-24-205

நோபல் பரிசு பெற்ற பொருளியலறிஞர்கள் - 2

Author : முனைவர்.சா.இராமு | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 105-2 | CBCN : CBCN:2018-08-25-206

நோபல் பரிசு பெற்ற பொருளியலறிஞர்கள் - 3

Author : முனைவர்.சா.இராமு | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 106-9 | CBCN : CBCN:2018-08-26-207

நோபல் பரிசு பெற்ற பொருளியலறிஞர்கள் - 4

Author : முனைவர்.சா.இராமு | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 107-6 | CBCN : CBCN:2018-08-27-208

அகிசீனிய சக்கரவர்த்தி

Author : வெ.சாமிநாத சர்மா | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 108-3 | CBCN : CBCN:2018-09-01-209

மாஜினி

Author : வெ.சாமிநாத சர்மா | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 109-0 | CBCN : CBCN:2018-09-02-210

உரூசோ

Author : வெ.சாமிநாத சர்மா | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 110-6 | CBCN : CBCN:2018-09-03-211

இந்திய அறிவியல் அறிஞர்கள்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 111-3 | CBCN : CBCN:2018-09-04-212

சமுதாய சிற்பிகள்

Author : வெ.சாமிநாத சர்மா | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 112-0 | CBCN : CBCN:2018-09-05-213

காந்தியும் விவேகானந்தரும்

Author : வெ.சாமிநாத சர்மா | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 113-7 | CBCN : CBCN:2018-09-06-214

காந்தி யார்? காந்தியும் ஜவஹரும்

Author : வெ.சாமிநாத சர்மா | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 114-4 | CBCN : CBCN:2018-09-07-215

மோதிலார் நேரு லோக மான்ய திலகர்

Author : வெ.சாமிநாத சர்மா | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 115-1 | CBCN : CBCN:2018-09-08-216

பாரதியார் சுப்ரமணிய சிவா

Author : வெ.சாமிநாத சர்மா | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 116-8 | CBCN : CBCN:2018-09-09-217

திரு.வி.க, வ.வே.சு.ஐயர்

Author : வெ.சாமிநாத சர்மா | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 117-5 | CBCN : CBCN:2018-09-10-218

ராமகிருஸ்ணர் ஒரு தீர்க்கதரிசி

Author : வெ.சாமிநாத சர்மா | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 118-2 | CBCN : CBCN:2018-09-11-219

ஆத்திசூடி மூலமும் அகல்விளக்கு உரையும்

Author : வெ.சாமிநாத சர்மா | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 119-1 | CBCN : CBCN:2018-09-12-220

செந்தமிழ் சொற்பொருள் களஞ்சியம் - அ

Author : இரா.இளங்குமரனார் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 120-5 | CBCN : CBCN:2018-09-12-221

செந்தமிழ் சொற்பொருள் களஞ்சியம் - ஆ-ஈ

Author : இரா.இளங்குமரனார் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 121-2 | CBCN : CBCN:2018-09-12-222

செந்தமிழ் சொற்பொருள் களஞ்சியம் -உ-ஒள

Author : இரா.இளங்குமரனார் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 122-9 | CBCN : CBCN:2018-09-12-223

செந்தமிழ் சொற்பொருள் களஞ்சியம் -க-கீ

Author : இரா.இளங்குமரனார் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 123-6 | CBCN : CBCN:2018-09-12-224

செந்தமிழ் சொற்பொருள் களஞ்சியம் -கு- ங

Author : இரா.இளங்குமரனார் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 124-3 | CBCN : CBCN:2018-09-12-225

செந்தமிழ் சொற்பொருள் களஞ்சியம் -ச-த

Author : இரா.இளங்குமரனார் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 125-0 | CBCN : CBCN:2018-09-12-226

செந்தமிழ் சொற்பொருள் களஞ்சியம் -தா-நீ

Author : இரா.இளங்குமரனார் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 126-7 | CBCN : CBCN:2018-09-12-227

செந்தமிழ் சொற்பொருள் களஞ்சியம் -நூ-பூ

Author : இரா.இளங்குமரனார் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 127-4 | CBCN : CBCN:2018-09-12-228

செந்தமிழ் சொற்பொருள் களஞ்சியம் -பெ-மூ

Author : இரா.இளங்குமரனார் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 128-1 | CBCN : CBCN:2018-09-12-229

செந்தமிழ் சொற்பொருள் களஞ்சியம் -மெ-வெள

Author : இரா.இளங்குமரனார் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 129-8 | CBCN : CBCN:2018-09-12-230

ஐம்பெருங் காப்பியங்கள் சிலப்பதிகாரம்- உரை

Author : ந.மு.வேங்கடசாமி நாட்டார் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 130-4 | CBCN : CBCN:2018-09-12-231

ஐம்பெருங் காப்பியங்கள் மணிமேகலை -உரை

Author : ந.மு.வேங்கடசாமி நாட்டார் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 131-1 | CBCN : CBCN:2018-09-12-232

ஐம்பெருங் காப்பியங்கள் சீவகசிந்தாமணி -01

Author : ந.மு.வேங்கடசாமி நாட்டார் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 132-8 | CBCN : CBCN:2018-09-12-233

ஐம்பெருங் காப்பியங்கள் சீவகசிந்தாமணி -02

Author : ந.மு.வேங்கடசாமி நாட்டார் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 133-5 | CBCN : CBCN:2018-09-12-234

ஐம்பெருங் காப்பியங்கள் வளையாபதி குண்டலகேசி உரை

Author : ந.மு.வேங்கடசாமி நாட்டார் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 134-2 | CBCN : CBCN:2018-09-12-235

பதிணென் கீழ்கணக்கு நாலடியார்

Author : இரா.இளங்குமரனார் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 135-9 | CBCN : CBCN:2018-09-12-236

பதிணென் கீழ்கணக்கு திருக்குறள்

Author : இரா.இளங்குமரனார் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 136-6 | CBCN : CBCN:2018-09-12-237

பதிணென் கீழ்கணக்கு பழமொழி நானூறு

Author : இரா.இளங்குமரனார் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 137-3 | CBCN : CBCN:2018-09-12-238

நீதி நூல்கள் - 01

Author : ந.மு.வேங்கடசாமி நாட்டார் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 138-0 | CBCN : CBCN:2018-09-12-239

நீதி நூல்கள் - 02

Author : ந.மு.வேங்கடசாமி நாட்டார் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 139-7 | CBCN : CBCN:2018-09-12-240

குறுந்தொகைவிளக்கம்

Author : இரா.இராகவைங்யகார் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 140-3 | CBCN : CBCN:2018-09-12-241