சூழலியல் உளவியல் கலைவடிவங்கள்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2014 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-027-7 | CBCN : CBCN:2014-02-01-128

உயிரினப் புவியியல்

Author : எஸ்.அன்ரனி நோர்பேட் | Published on : 2014 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 97-895-568-502-60 | CBCN : CBCN:2014-01-01-127

உயர் கல்விச் சிந்தனையை வெகுஜனமயமாக்கல்

Author : சோ.சந்திரசேகரன் | Published on : 2013 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 97-895-568-502-53 | CBCN : CBCN:2013-08-01-126

கல்வியியல் ஓர் அறிமுகம்

Author : ச.முத்துலிங்கம் | Published on : 2014 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 97-895-568-502-46 | CBCN : CBCN:2013-07-01-125

சமகால அரசியல் கலாசார செல்நெறிகள்

Author : கே.ரீ.கணேசலிங்கம் | Published on : 2013 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 97-895-568-502-39 | CBCN : CBCN:2013-06-01-124

பொருளாதார அபிவிருத்தி : சிங்கப்பூர் இலங்கை

Author : செல்வரத்தினம் சந்திரசேகரம் | Published on : 2013 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 97-895-568-502-22 | CBCN : CBCN:2013-05-01-123

கற்றல் கற்பித்தல் : மேம்பாட்டுக்கான வழிமுறைகள்

Author : மா.கருணாநிதி | Published on : 2013 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-021-5 | CBCN : CBCN:2013-04-01-122

ஆய்வு முறையியல்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2013 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 97-895-568-502-08 | CBCN : CBCN:2013-03-01-121

இலங்கையில் வரிவிதிப்பு : கோட்பாடும் நடைமுறையும்

Author : அமிர்தலிங்கம், கோ | Published on : 2013 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 97-895-568-501-92 | CBCN : CBCN:2013-02-01-120

கல்வி அகராதி

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2013 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 97-895-568-501-85 | CBCN : CBCN-2013-01-01-119

யாழ்ப்பாணத்தில் பெண்கல்வி : தோற்றமும் வளர்ச்சியும்

Author : சசிகலா குகமூர்த்தி | Published on : 2012 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 97-895-568-501-78 | CBCN : CBCN-2012-12-04-118

மெய்யியல்

Author : பேராசிரியர் நா. ஞானகுமாரன் | Published on : 2012 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 97-895-568-501-61 | CBCN : CBCN-2012-12-03-117

மாயை பற்றிய கருத்தும் சங்கரர் வேதாந்த காட்சியும்

Author : பேராசிரியர் நா. ஞானகுமாரன் | Published on : 2012 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 97-895-568-501-54 | CBCN : CBCN-2012-12-02-116

வேதாந்த மெய்யியல்

Author : பேராசிரியர் நா. ஞானகுமாரன் | Published on : 2012 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-014-7 | CBCN : CBCN:2012-12-01-115

அ ஆ இ... உயிர்மொழி

Author : துரைச்சாமி சிவபாலன் | Published on : 2012 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-013-0 | CBCN : CBCN:2012-09-01-114

உளவியல் ஊடுதலையீடுகள்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2012 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-012-3 | CBCN : CBCN:2012-08-01-113

CBC-MMC Dictionary Book ( Series-1 )

Author : ஐசாக் யேசுதாசன் | Published on : 2012 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 97-895-568-501-16 | CBCN : CBCN:2012-07-01-112

எம்மை வாழ வைத்தவர்கள்

Author : பொ.கனகசபாபதி | Published on : 2012 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-009-3 | CBCN : CBCN:2012-05-01-110

வழிகாட்டலும் ஆலோசனையும்

Author : விமலா கிருஷ்ணபிள்ளை | Published on : 2012 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-008-6 | CBCN : CBCN:2012-04-01-109

கல்வியியற் சிந்தனைகள்

Author : சந்திரசேகரம், பத்தக்குட்டி | Published on : 2012 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-007-9 | CBCN : CBCN:2012-03-02-108

தமிழியலும் திறனாய்வுக் கலையும்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2012 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-006-2 | CBCN : CBCN:2012-03-01-107

இலங்கையின் வன்னி மாவட்டங்கள் : ஒரு கையேடு

Author : லூயிஸ், ஜே. பி | Published on : 2012 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-005-5 | CBCN : CBCN:2012-02-01-106

பெளதீகப் புவியியல்: செயன்முறையும் நிலவுருவங்களும்

Author : எஸ்.அன்ரனி நோர்பேட் | Published on : 2012 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-004-8 | CBCN : CBCN:2012-01-01-105

கல்வியில் தொடர் தொழில் வழிகாட்டல்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2011 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-003-1 | CBCN : CBCN:2011-12-01-104

முதுசம்

Author : சிவசுப்ரமணியம், த ( தம்பு-சிவா) | Published on : 2011 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-002-4 | CBCN : CBCN:2011-11-01-103

சமூக வானொலி

Author : ரஸ்மின், எம்.சி | Published on : 2011 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-001-7 | CBCN : CBCN:2011-10-01-102

தமிழியல்சார் சிந்தனைத் துளிகள் ( தொகுதி II )

Author : சு.சுசீந்திரராஜா | Published on : 2011 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-99-8 | CBCN : CBCN:2011-08-03-100

கல்வியில் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம்

Author : சு.பராமானந்தம் | Published on : 2011 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-89-9 | CBCN : CBCN:2011-08-02-099

கல்வித் தத்துவம்

Author : சந்திரசேகரம், பத்தக்குட்டி | Published on : 2011 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-97-4 | CBCN : CBCN:2011-08-01-098

அறிகைத் தொழிற்பாடும் ஆசிரியரும்

Author : க.சின்னத்தம்பி | Published on : 2011 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-96-7 | CBCN : CBCN:2011-07-02-097

அறிகைத் தொழிற்பாடும் ஆசிரியரும்

Author : க.சுவர்ணராஜா | Published on : 2011 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-96-7 | CBCN : CBCN:2011-07-02-097

ஆசிரியர் வாண்மையியல்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2011 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-95-0 | CBCN : CBCN:2011-07-01-096

கற்றல் இடர்பாடுகளும் தீர்வுகளும்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2012 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-94-3 | CBCN : CBCN:2011-06-01-095

கந்தபுராணச் சுருக்கம்

Author : செ.சிவலிங்கம் | Published on : 2011 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-93-6 | CBCN : CBCN:2011-05-01-094

சேவை சந்தைப்படுத்துதல் : ஓர் அறிமுகம்

Author : சி.சிவேசன் | Published on : 2011 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-92-9 | CBCN : CBCN:2011-04-02-093

குழந்தை உளவியலும் கல்வியும்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2011 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-91-2 | CBCN : CBCN:2011-04-01-092

கல்வியில் புதிய தடங்கள்

Author : சோ.சந்திரசேகரன் | Published on : 2011 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-90-5 | CBCN : CBCN:2011-03-02-091

கலை இலக்கியக் களஞ்சியம்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2011 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-89-9 | CBCN : CBCN:2011-03-01-090

கல்வி ஆய்வியல்

Author : க.சின்னத்தம்பி | Published on : 2011 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-88-2 | CBCN : CBCN:2011-02-02-089

அரசியலும் சிவில் சமூகமும்

Author : ரீ.விக்னேஸ்வரன் | Published on : 2011 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-87-5 | CBCN : CBCN:2011-02-01-088

பலஸ்தீனம் : ஒரு சமகால நோக்கு

Author : கே.ரீ.கணேசலிங்கம் | Published on : 2011 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-86-8 | CBCN : CBCN:2011-01-02-087

கல்வியில் எழு வினாக்கள்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2011 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-85-1 | CBCN : CBCN:2011-01-01-086

சொற்பொருளாய்வுக் களஞ்சியம் நூலகத் தகவல் அறிவியல்

Author : அருளானந்தம் சிறீகாந்தலட்சுமி | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-84-4 | CBCN : CBCN:2010-12-01-085

பருநிலை மற்றும் நுண்பாகப் பொருளியல் கோட்பாடுகள்

Author : சி.விஜயகுமார் | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-83-2 | CBCN : CBCN:2010-10-01-084

நூலக அபிவிருத்தி : ஒரு பயில் நோக்கு

Author : அருளானந்தம் சிறீகாந்தலட்சுமி | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-82-0 | CBCN : CBCN:2010-09-01-083

நோபல் பரிசு பெற்ற இயற்பியலறிஞர்கள்

Author : நா.சு.சிதம்பரம் | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-81-3 | CBCN : CBCN:2010-08-04-082

கலைத்திட்டம்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-80-6 | CBCN : CBCN:2010-08-03-081

உலகக் கல்வி வரலாறு

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-79-0 | CBCN : CBCN:2010-08-02-080

ஏழாவது ஊழி

Author : பொ.ஐங்கரநேசன் | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-78-3 | CBCN : CBCN:2010-08-01-079

சர்வதேச அரசியல் சில பார்வைகள்

Author : கே.ரீ.கணேசலிங்கம் | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-74-5 | CBCN : CBCN:2010-06-02-078

கல்வியும் உளவியலும்

Author : ச.முத்துலிங்கம் | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-76-9 | CBCN : CBCN:2010-06-01-077

அபிவிருத்தியின் சமூகவியல்

Author : க.சண்முகலிங்கம் | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-75-2 | CBCN : CBCN:2010-05-03-076

கலைத்திட்ட மாதிரிகைகள்

Author : கி.புண்ணியமூர்த்தி | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-74-5 | CBCN : CBCN:2010-05-02-075

வித்தியின் தமிழியற் பதிவுகள்

Author : சு.வித்தியானந்தன் | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-37-0 | CBCN : CBCN:2010-05-01-074

கல்விக் கோட்பாடுகளும் மாற்றுச் சிந்தனைகளும்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-000-0 | CBCN : CBCN:2011-09-01-101

சாடிகள் கேட்கும் விருட்சங்கள்

Author : முகிலன் | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-72-1 | CBCN : CBCN:2010-04-01-073

சம்மாஸ் என்ன தேடுகிறான்

Author : அஸ்மியா பேகம் | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-71-4 | CBCN : CBCN:2010-03-10-072

டக்கென்று வருவேன்

Author : சு.தேவகௌரி | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-70-7 | CBCN : CBCN:2010-03-09-071

இருண்ட குகைக்குள் என்ன விசேஷம் ?

Author : இ.ஆருத்ரா | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-69-1 | CBCN : CBCN:2010-03-08-070

மண்புழு மாமா வேலை செயகிறார்

Author : வசந்தி தயாபரன் | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-68-4 | CBCN : CBCN:2010-03-07-069

அழகிய ஆட்டம்

Author : வசந்தி தயாபரன் | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-67-7 | CBCN : CBCN:2010-03-06-068

நண்டுகள் சத்தமிடுமா ?

Author : அனந்தன், இ | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-66-0 | CBCN : CBCN:2010-03-05-067

புல்லுக்கு அலைந்த மில்லா

Author : அஷ்ரப் சிகாப்டீன் | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-65-3 | CBCN : CBCN:2010-03-04-066

கடத்தல்காரர்கள்

Author : மு.பொன்னம்பலம் | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-64-6 | CBCN : CBCN:2010-03-03-065

குகைக்குள் யார் ?

Author : மு.பொன்னம்பலம் | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-63-9 | CBCN : CBCN:2010-03-02-064

எனக்குப் பசிக்குதே

Author : மு.பொன்னம்பலம் | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-62-2 | CBCN : CBCN:2010-03-01-063

அரசியல் விஞ்ஞானம் : அரசியல் செயற்பாடும் அரசியல் செயல்முறையும்

Author : தனபாலசிங்கம் கிருஷ்ணமோகன் | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-61-5 | CBCN : CBCN:2010-01-02-062

அரசியல் விஞ்ஞானம் : அரசு பற்றிய கற்கையும் அரசை இனம்காணுதலும்

Author : தனபாலசிங்கம் கிருஷ்ணமோகன் | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-60-8 | CBCN : CBCN:2010-01-01-061

திருக்குறள்

Author : இரா.இளங்குமரன் | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : CBC-N20-0912-05-060 | CBCN : CBCN:2009-12-05-060

கல்வியில் அளவீடும் மதிப்பீடும்

Author : க.சின்னத்தம்பி | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-58-5 | CBCN : CBCN:2009-12-04-059

அரசறிவியல் : ஓர் அறிமுகம்

Author : ஏ.சி.ஜோர்ச் | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-57-4 | CBCN : CBCN:2009-12-03-058

உள்ளம் பெருங் கோயில்

Author : கோகிலா மகேந்திரன் | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-56-1 | CBCN : CBCN:2009-12-02-057

ஏ.இக்பால் கவிதைகள் 100

Author : ஏ.இக்பால் | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-55-4 | CBCN : CBCN:2009-12-01-056

ஆளுமை உளவியல்

Author : மணியம் சிவகுமார் | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-54-7 | CBCN : CBCN:2009-10-05-055

அடிப்படை உளவியல்

Author : மணியம் சிவகுமார் | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-53-0 | CBCN : CBCN:2009-10-04-054

கல்வி நுட்பவியல்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-52-3 | CBCN : CBCN:2009-10-03-053

திருக்குறளும் முகாமைத்துவமும்

Author : தி.வேல்நம்பி | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-51-6 | CBCN : CBCN:2009-10-02-052

ஈழத்து தமிழ்ச் சிறுகதை வரலாறு

Author : க.குணராசா ( செங்கை ஆழியான் ) | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-49-3 | CBCN : CBCN:2009-09-04-050

யாழ்ப்பணத்து மரபுக் கல்வியும் பண்பாடும்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-48-6 | CBCN : CBCN:2009-09-03-049

கல்வியியற் பதிவுகளும் பண்புசார் விருத்தியும்

Author : தி.கமலநாதன் | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-47-9 | CBCN : CBCN:2009-09-02-048

தாய்மொழிக் கல்வியும் கற்பிக்கும் கலையும்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-46-2 | CBCN : CBCN:2009-09-01-047

சர்வதேச தாபனங்களும் ஒப்பந்தங்களும்

Author : ஏ.சி.ஜோர்ச் | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-45-5 | CBCN : CBCN:2009-08-02-046

சமகாலக் கல்வி முறைகள் ஒரு விரிநிலை நோக்கு

Author : சோ.சந்திரசேகரன் | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-44-8 | CBCN : CBCN:2009-08-01-045

கல்வியியலும் நிகழ்பதிவுகளும்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-43-1 | CBCN : CBCN:2009-07-04-044

கல்வியியலும் நிகழ்பதிவுகளும்

Author : சோ.சந்திரசேகரன் | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-43-1 | CBCN : CBCN:2009-07-04-044

தமிழரின் தோற்றமும் பரம்பலும்

Author : வி.ஆர்.இராமச்சந்திர தீட்சிதர் | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-42-4 | CBCN : CBCN:2009-07-03-043

தமிழ நாகரிகமும் சிந்துவெளி நாகரிகமும்

Author : பி.இராமநாதன் | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-41-7 | CBCN : CBCN:2009-07-02-042

தொன்மைச் செம்மொழி தமிழ்

Author : பி.இராமநாதன் | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-40-0 | CBCN : CBCN:2009-07-01-041

தமிழியல்சார் சிந்தனைத் துளிகள்

Author : சு.சுசீந்திரராஜா | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-39-4 | CBCN : CBCN:2009-06-04-040

கதைக் கோலங்கள்

Author : வி.அரியநாயகம் | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-38-7 | CBCN : CBCN:2009-06-03-039

வித்தியின் இலக்கிய மூன்னீடுகள்

Author : சு.வித்தியானந்தன் | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-37-0 | CBCN : CBCN:2009-06-02-038

கல்வி நிர்வாகமும் முகாமைத்துவமும்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-36-3 | CBCN : CBCN:2009-06-01-037

வழிகாட்டலும் ஆலோசனையும்

Author : விமலா கிருஷ்ணபிள்ளை | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-35-6 | CBCN : CBCN:2009-04-02-036

பின்னவீனத்துவ உரையாடல்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-34-9 | CBCN : CBCN:2009-04-01-035

வித்தியின் பார்வையும் பதிவும்

Author : சு.வித்தியானந்தன் | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-33-2 | CBCN : CBCN:2009-04-01-034

பாடசாலைகளை முகாமை செய்தல் சமகால அணுகுமுறை

Author : மா.சின்னத்தம்பி | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-32-5 | CBCN : CBCN:2009-02-01-033

புனைகதை இயல்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-31-8 | CBCN : CBCN:2009-01-02-032

ஆசிரியரை வினைத்திறன் மிக்கவராக்கல்

Author : மா.சின்னத்தம்பி | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-30-1 | CBCN : CBCN:2009-01-01-031

புவியியல் : சூழலியல் முகாமைத்துவம்

Author : எஸ்.அன்ரனி நோர்பேட் | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-29-5 | CBCN : CBCN:2008-12-03-030

இசையும் சமூகமும்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-28-8 | CBCN : CBCN:2008-12-02-029

அறிவுசார் பொருளாதாரமும் கல்வியும்

Author : மா.கருணாநிதி | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-27-1 | CBCN : CBCN:2008-12-01-028

அறிவுசார் பொருளாதாரமும் கல்வியும்

Author : சோ.சந்திரசேகரன் | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-27-1 | CBCN : CBCN:2008-12-01-028

நூலக தகவல் அறிவியல் ஆய்வுக் கோவை

Author : அருளானந்தம் சிறீகாந்தலட்சுமி | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-26-4 | CBCN : CBCN:2008-11-03-027

தென்னாசியாவின் அரசியல் கலாசாரம்

Author : கே.ரீ.கணேசலிங்கம் | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-25-7 | CBCN : CBCN:2008-11-02-026

சீர்மிய உளவியல்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-24-0 | CBCN : CBCN:2008-11-01-025

கல்வியியலும் கணிப்பீட்டியலும்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-23-3 | CBCN : CBCN:2008-08-04-024

யாழ்ப்பாணச் சரித்திரம்

Author : ஆ.முத்துத்தம்பிப்பிள்ளை | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-22-6 | CBCN : CBCN:2008-08-04-023

பேராசிரியர் நந்தியும் மலையகமும்

Author : ப.ஆப்டீன் | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-21-9 | CBCN : CBCN:2008-08-02-022

பேராசிரியர் நந்தியும் மலையகமும்

Author : கே.பொன்னுத்துரை | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-21-9 | CBCN : CBCN:2008-08-02-022

மொழிக்காலனித்துவமும் பரதநாட்டியமும்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-20-2 | CBCN : CBCN:2008-08-01-021

மனமெனும் தோணி

Author : கோகிலா மகேந்திரன் | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-19-6 | CBCN : CBCN:2008-07-04-020

நோத் முதல் கோபல்லவா வரை

Author : க.சி.குலரத்தினம் | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-18-9 | CBCN : CBCN:2008-07-03-019

தலைமைத்துவக் கோட்பாடுகள்

Author : தை.தனராஜ் | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-17-2 | CBCN : CBCN:2008-07-02-018

இலக்கியத் திறனாய்வுக் கோட்பாடுகள்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-16-5 | CBCN : CBCN:2008-07-01-017

உளவியல் முகங்கள்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-15-8 | CBCN : CBCN:2008-06-01-016

யாழ்ப்பாண அகராதி

Author : சந்திரசேகரப் பண்டிதர் | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-14-1 | CBCN : CBCN:2008-05-04-015

யாழ்ப்பாண அகராதி

Author : சரவணமுத்துப் பிள்ளை | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-14-1 | CBCN : CBCN:2008-05-04-015

திறவுகோல்

Author : பொ.கனகசபாபதி | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-13-4 | CBCN : CBCN:2008-05-03-014

வளிமண்டலவியலும் காலநிலையியலும்

Author : எஸ்.அன்ரனி நோர்பேட் | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-12-7 | CBCN : CBCN:2008-05-02-013

இலக்கியத் தென்றல்

Author : சு.வித்தியானந்தன் | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-11-0 | CBCN : CBCN:2008-05-01-012

இலங்கைத் தமிழர் வரலாற்றின் சில பக்கங்கள்

Author : ச.சத்தியசீலன் | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-10-3 | CBCN : CBCN:2008-04-03-011

இலங்கையின் கல்வி வரலாறு

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-09-7 | CBCN : CBCN:2008-04-02-010

சைவசித்தாந்தம் ஓர் அறிமுகம்

Author : ஏ.என்.கிருஷ்ணவேணி | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-08-0 | CBCN : CBCN:2008-04-01-009

முகாமைத்துவக் கொள்கைகள் - ஓர் அறிமுகம்

Author : மா.கருணாநிதி | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-07-3 | CBCN : CBCN:2008-02-03-008

முகாமைத்துவக் கொள்கைகள் - ஓர் அறிமுகம்

Author : சோ.சந்திரசேகரன் | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-07-3 | CBCN : CBCN:2008-02-03-008

அழகியல்

Author : சோ.கிருஷ்ணராஜா | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-06-6 | CBCN : CBCN:2008-02-03-007

ஜோதியும் சுடரும்

Author : க.ஐயம்பிள்ளை | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-05-9 | CBCN : CBCN:2008-02-02-006

கற்றல் கற்பித்தல் : மேம்பாட்டுக்கான வழிமுறைகள்

Author : மா.கருணாநிதி | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-04-2 | CBCN : CBCN:2008-02-01-005

கல்விச் சமூகவியல்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-03-5 | CBCN : CBCN:2008-01-04-004

கற்றல் உளவியல்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-02-88 | CBCN : CBCN:2008-01-03-003

சமகாலக் கல்வி முறைகளின் சில பரிமாணங்கள்

Author : சோ.சந்திரசேகரன் | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-01-1 | CBCN : CBCN:2008-01-01-002

கல்விக் கோட்பாடுகளும் மாற்றுச் சிந்தனைகளும்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-00-4 | CBCN : CBCN:2008-01-01-001

காலை நேரக் கதைகள்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2013 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 97-895-5036-71-91 | CBCN : PPMN:2013-08-01-020

அறிவியலும் பாட்டி சொன்ன கதையும்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2013 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-20-7 | CBCN : PPMN:2013-08-02-021

சூழல் கதை

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2013 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-21-4 | CBCN : PPMN:2013-08-03-022

விளையாட்டுக்களின் கதை

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2013 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-22-1 | CBCN : PPMN:2013-08-04-023

கல்வி நிலையங்களின் கதை

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2013 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-23-8 | CBCN : PPMN:2013-08-05-024

அரிச்சுவடி

Author : சேமமடு பொத்தகசாலை | Published on : 2012 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : ---- | CBCN : PPMN:2011-10-01-023

கதைக் கனிகள்

Author : வி.அரியநாயகம் | Published on : 2011 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-15-3 | CBCN : PPMN:2010-08-04-016

கடலின் துயரம்

Author : முத்து இராதாகிருஷ்ணன் | Published on : 2011 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-17-7 | CBCN : PPMN:2011-08-01-017

நரி மேளம்

Author : முத்து இராதாகிருஷ்ணன் | Published on : 2011 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-16-0 | CBCN : PPMN:2011-08-02-018

பூதம் காத்த புதையல்

Author : முத்து இராதாகிருஷ்ணன் | Published on : 2011 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-18-4 | CBCN : PPMN:2011-08-03-019

நட்பே உயர்வு

Author : கவிஞர் துரையர் | Published on : 2011 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-03-0 | CBCN : PPMN:2010-05-03-004

கிராமத்துக் கதைகள்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-00-9 | CBCN : PPMN:2010-01-01-001

செவ்வாய் மனிதன்

Author : மு.பொன்னம்பலம் | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-06-1 | CBCN : PPMN:2010-06-03-007

கலைகள் செய்வோம்

Author : மு.பொன்னம்பலம் | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-11-5 | CBCN : PPMN:2010-08-01-012

பாலன் வருகிறான்

Author : கவிஞர் துரையர் | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-01-6 | CBCN : PPMN:2010-05-01-002

தோட்டத்தில் ஆடு

Author : கவிஞர் துரையர் | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-02-3 | CBCN : PPMN:2010-05-02-003

உண்டு மகிழ்வோம்

Author : கவிஞர் துரையர் | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-04-7 | CBCN : PPMN:2010-06-01-005

வயல் செய்வோம்

Author : கவிஞர் துரையர் | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-05-4 | CBCN : PPMN:2010-06-02-006

பந்து அடிப்போம்

Author : அகளங்கன் | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-07-8 | CBCN : PPMN:2010-07-01-008

சிரிக்க விடுங்கள்

Author : அகளங்கன் | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-08-5 | CBCN : PPMN:2010-07-02-009

சின்னச் சிட்டுக்கள்

Author : அகளங்கன் | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-09-2 | CBCN : PPMN:2010-07-03-010

சுட்டிக் குருவிகள்

Author : அகளங்கன் | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-10-8 | CBCN : PPMN:2010-07-04-011

பால் நிலா

Author : செ.து.தெட்சணாமூர்த்தி | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-12-2 | CBCN : PPMN:2010-08-02-013

குயிலோசை

Author : செ.து.தெட்சணாமூர்த்தி | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-13-9 | CBCN : PPMN:2010-08-03-014

உறவுகள்

Author : செ.து.தெட்சணாமூர்த்தி | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-14-6 | CBCN : PPMN:2010-08-04-015

பூக்களின் கதை

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2015 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-27-6 | CBCN : PPMN:2015-05-02-028

கல்வியும் உளவியலும்

Author : ச.முத்துலிங்கம் | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-76-9 | CBCN : CBCN:2010-06-01-077

கலைத்திட்டம்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2016 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-80-6 | CBCN : CBCN:2010-08-03-081

கல்வியில் தொடர் தொழில் வழிகாட்டல்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2016 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-003-1 | CBCN : CBCN:2011-12-01-104

பாடசாலை முகாமைத்துவம்:கோட்பாடுகளும் பிரயோகங்களும்

Author : கி.புண்ணியமூர்த்தி | Published on : 2014 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-028-4 | CBCN : CBCN:2014-03-01-129

பாடசாலை முகாமைத்துவம்:கோட்பாடுகளும் பிரயோகங்களும்

Author : கி.புண்ணியமூர்த்தி | Published on : 2016 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-028-4 | CBCN : CBCN:2014-03-01-129

தமிழ் அழகியல்

Author : ஏ.என்.கிருஷ்ணவேணி | Published on : 2014 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-029-1 | CBCN : CBCN:2014-10-12-130

பேண்தகு அபிவிருத்திக்கான கல்வி

Author : ஆ.நித்திலவர்ணன் | Published on : 2015 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-030-07 | CBCN : CBCN:2015-03-01-131

இலங்கை நிர்வாக அரசியல்:சில பரிமாணங்கள்

Author : சி.பிரசாத் | Published on : 2015 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-032-01 | CBCN : CBCN:2015-04-01-132

அரபு வசந்தம்

Author : சி.பிரசாத் | Published on : 2015 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-031-04 | CBCN : CBCN:2015-05-01-133

சிறுவர் கலை இலக்கியங்கள்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2015 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-033-8 | CBCN : CBCN:2015-05-01-134

கல்வி மீதான நம்பிக்கைகளும் புதிய இலக்குகளும்

Author : எஸ்.எல்.மன்சூர் | Published on : 2015 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-034-5 | CBCN : CBCN:2015-06-01-135

அபிவிருத்தித் தொடர்பாடல் மாற்று நோக்கி...

Author : எஸ்.ரகுராம் | Published on : 2015 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-035-2 | CBCN : CBCN:2015-07-01-136

பௌதிகப் புவியியல்:புவியின் அமைப்பும் அகச்செயன்முறையும்

Author : எஸ்.அன்ரனி நோர்பேட் | Published on : 2015 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-036-9 | CBCN : CBCN:2015-08-01-137

கல்வி முகாமைத்துவ விடய ஆய்வுகள் நவீன அணுகுமுறைகள்

Author : மா.செல்வராஜா | Published on : 2015 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-038-3 | CBCN : CBCN:2015-08-01-139

கருத்தூண் சிறப்புமலர் 2005-2015

Author : நூலகவிழிப்புணர்வு நிறுவகம் | Published on : 2016 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-039-0 | CBCN : CBCN:2016-04-01-141

சமூகவியல் சமூகமானிடவியல் அடிப்படை எண்ணக்கருக்கள்

Author : ஏ.றமீஸ் | Published on : 2016 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-040-6 | CBCN : CBCN:2016-05-01-141

சமய உளவியல்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2016 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-041-3 | CBCN : CBCN:2016-06-01-142

சமகாலக் கல்வி

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2016 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-042-0 | CBCN : CBCN:2016-07-01-143

இளம்வளர்ந்தோர் இலக்கியம்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2016 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-043-7 | CBCN : CBCN:2016-08-01-144

பூகோளக் காலநிலை மாற்றம்: பிரச்சிகைகளும் எதிர்காலப் போக்குகளும்

Author : எஸ்.அன்ரனி நோர்பேட் | Published on : 2016 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-044-4 | CBCN : CBCN:2016-08-02-145

ஆளுமை உளவியல்

Author : மணியம் சிவகுமார் | Published on : 2016 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-54-7 | CBCN : CBCN:2009-10-05-055

அடிப்படை உளவியல்

Author : மணியம் சிவகுமார் | Published on : 2016 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-53-0 | CBCN : CBCN:2009-10-04-054

கல்வியியலும் கணிப்பீட்டியலும்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2016 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-23-3 | CBCN : CBCN:2008-08-04-24

சூழலியல் உளவியல் கலைவடிவங்கள்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2016 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-027-7 | CBCN : CBCN:2014-02-01-128

கல்விக் கோட்பாடுகளும் மாற்றுச் சிந்தனைகளும்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2016 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-00-4 | CBCN : CBCN:2011-09-01-101

பறவைகளின் கதை

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2015 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-28-3 | CBCN : PPMN:2015-03-02-029

கடியாரத்தின் கதை

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2015 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-24-5 | CBCN : PPMN:2015-03-01-025

மீன்களின் கதை

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2015 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-25-2 | CBCN : PPMN:2015-01-02-026

வண்ணத்துப்பூச்சிகளின் கதை

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2015 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-26-9 | CBCN : PPMN:2015-05-01-027

நல்வழி

Author : நாவலர் மு.வேங்கடசாமி நாட்டார் | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : | CBCN :

கொன்றைவேந்தன்

Author : நாவலர் மு.வேங்கடசாமி நாட்டார் | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : | CBCN :

ஆத்திசூடி

Author : நாவலர் மு.வேங்கடசாமி நாட்டார் | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : | CBCN :

வளிமண்டலவியலும் காலநிலையியலும்

Author : எஸ்.அன்ரனி நோர்பேட் | Published on : 2015 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-12-7 | CBCN : CBCN:2015-12-01-140

இளைஞர் இலக்கியம்: உலகை மாற்றிய நவீன சிந்தனையாளர்கள்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-50-9 | CBCN : CBCN:2009-10-01-051

கல்வியியற் கோவை

Author : ப.சந்திரசேகரம் | Published on : 2015 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-037-6 | CBCN : CBCN:2015-08-02-138

சீனாவும் இந்துசமுத்திரமும்

Author : கலாநிதி கே.ரீ.கணேசலிங்கம் | Published on : 2017 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-045-1 | CBCN : CBCN:2017-01-01-146

மேலைத்தேய மெய்யியல்:சில பரிமாணங்கள்

Author : சிவகுமார் நிரோசன் | Published on : 2017 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-046-8 | CBCN : CBCN:2017-02-01-147

காஷ்மீரசைவமும் சைவசித்தாந்தமும்

Author : தி.செல்வமனோகரன் | Published on : 2017 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-047-5 | CBCN : CBCN:2017-03-01-148

மாற்றமுறும் கல்வி முறைமைகள்

Author : சோ.சந்திரசேகரன் | Published on : 2017 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-048-2 | CBCN : CBCN: 2017-04-01-149

அழகியல்

Author : சோ.கிருஷ்ணராஜா | Published on : 2017 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-06-6 | CBCN : CBCN:2008-02-03-007

தமிழர் கல்விச் சிந்தனைகள்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2017 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-049-9 | CBCN : 2017-05-01-150

நாட்டாரியற் கல்வி

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2017 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-050-5 | CBCN : 2017-06-01-151

இந்திய அறிவாராய்ச்சியியல்

Author : பேராசிரியர் நா. ஞானகுமாரன் | Published on : 2017 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-051-2 | CBCN : 2017-07-01-152

கல்வியில் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம்

Author : சு.பராமானந்தம் | Published on : 2017 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-89-9 | CBCN : CBCN:2011-08-02-099

கலைத்திட்ட மாதிரிகைகள்

Author : கி.புண்ணியமூர்த்தி | Published on : 2017 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-74-5 | CBCN : CBCN:2010-05-02-075

பெளதீகப் புவியியல்: செயன்முறையும் நிலவுருவங்களும்

Author : எஸ்.அன்ரனி நோர்பேட் | Published on : 2017 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-004-8 | CBCN : CBCN:2012-01-01-105

புவியியல் : சூழலியல் முகாமைத்துவம்

Author : எஸ்.அன்ரனி நோர்பேட் | Published on : 2017 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-29-5 | CBCN : CBCN:2008-12-03-030

Author : | Published on : | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : | CBCN :

உயர் கல்விச் சிந்தனையை வெகுஜனமயமாக்கல்

Author : சோ.சந்திரசேகரன் | Published on : 2017 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 97-895-568-502-53 | CBCN : CBCN:2013-08-01-126

சமகாலக் கல்வி முறைகள் ஒரு விரிநிலை நோக்கு

Author : சோ.சந்திரசேகரன் | Published on : 2017 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-44-8 | CBCN : CBCN:2009-08-01-045

சமகாலக் கல்வி முறைகளின் சில பரிமாணங்கள்

Author : சோ.சந்திரசேகரன் | Published on : 2017 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-01-1 | CBCN : CBCN:2008-01-01-002

சைவசித்தாந்தம் ஓர் அறிமுகம்

Author : ஏ.என்.கிருஷ்ணவேணி | Published on : 2017 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-08-0 | CBCN : CBCN:2008-04-01-009

யாழ்ப்பாணச் சரித்திரம்

Author : ஆ.முத்துத்தம்பிப்பிள்ளை | Published on : 2017 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-22-6 | CBCN : CBCN:2008-08-04-023

அழகியல்

Author : சோ.கிருஷ்ணராஜா | Published on : 2019 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-06-6 | CBCN : CBCN:2008-02-03-007

முகாமைத்துவக் கொள்கைகள் - ஓர் அறிமுகம்

Author : சோ.சந்திரசேகரன் | Published on : 2019 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-07-3 | CBCN : CBCN:2008-03-01-008

இலங்கையின் கல்வி வரலாறு

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2019 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978 -955 -1857- 09-7 | CBCN : CBCN:2008-04-02-010

இலங்கைத் தமிழர் வரலாற்றின் சில பக்கங்கள்

Author : பேரா.ச.சத்தியசீலன் | Published on : 2019 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978 -955 -1857-10-3 | CBCN : CBCN:2008-04-03-011

இலக்கியத் தென்றல்

Author : சு.வித்தியானந்தன் | Published on : 2019 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : | CBCN :

திறவுகோல்

Author : பொ.கனகசபாபதி | Published on : 2019 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-13-4 | CBCN : CBCN:2008-05-03-014

யாழ்ப்பாண அகராதி

Author : சரவணமுத்துப் பிள்ளை | Published on : 2019 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-14-1 | CBCN : CBCN:2008-05-04-015

இஸ்ரேல் ஓர் அரசியல் வரலாறு

Author : கே.ரீ.கணேசலிங்கம் | Published on : 2019 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 052-9 | CBCN : CBCN:2018-01-01-153

பலஸ்தீனம் ஓர் அரசியல் வரலாறு

Author : கே.ரீ.கணேசலிங்கம் | Published on : 2019 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 053-6 | CBCN : CBCN:2018-01-02-154

இலங்கையில் தமிழரின் குடித்தொகை பரம்பல்

Author : பேரா.பொ.பாலசுந்தரம்பிள்ளை | Published on : 2019 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 054-3 | CBCN : CBCN:2018-04-01-155

சைவ சித்தாந்தம்

Author : ஏ.என்.கிருஷ்ணவேணி | Published on : 2019 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 055-0 | CBCN : CBCN:2018-04-02-156

தொல்காப்பிய உரைத்தொகை பொருளதிகாரம் - 1 (பேராசிரியம் பின்னான்கியல்)

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2019 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955-685-056-7 | CBCN : CBCN:2018-06-01-157

தொல்காப்பிய உரைத்தொகை பொருளதிகாரம் - 2 (பேராசிரியம் பின்னான்கியல்)

Author : சி.கணேசையர் | Published on : 2019 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 057-4 | CBCN : CBCN:2018-06-02-158

தொல்காப்பிய உரைத்தொகை பொருளதிகாரம் - 3 (நச்சினார்கினியம் - முன்னைந்தியல்)

Author : சி.கணேசையர் | Published on : 2019 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 058-1 | CBCN : CBCN:2018-06-03-159

தொல்காப்பிய உரைத்தொகை பொருளதிகாரம் - 1 (நச்சினார்கினியம் - முன்னைந்தியல்)

Author : சி.கணேசையர் | Published on : 2019 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 059-8 | CBCN : CBCN:2018-06-04-160

தொல்காப்பிய உரைத்தொகை பொருளதிகாரம் - 2 (நச்சினார்கினியம் - முன்னைந்தியல்)

Author : சி.கணேசையர் | Published on : 2019 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 060-4 | CBCN : CBCN:2018-06-05-161

தொல்காப்பிய உரைத்தொகை பொருளதிகாரம் - 3 (பேராசிரியம் பின்னான்கியல்)

Author : சி.கணேசையர் | Published on : 2019 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 061-1 | CBCN : CBCN:2018-06-06-162

தொல்காப்பிய உரைத்தொகை எழுத்ததிகாரம் 1(நச்சினார்கினியம்)

Author : சி.கணேசையர் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 062-8 | CBCN : CBCN:2018-06-07-163

தொல்காப்பிய உரைத்தொகை எழுத்ததிகாரம் 2(நச்சினார்கினியம்)

Author : சி.கணேசையர் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 063-5 | CBCN : CBCN:2018-06-08-164

தொல்காப்பிய உரைத்தொகை சொல்லதிகாரம் 1 (சேனாவரையம்)

Author : சி.கணேசையர் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 064-2 | CBCN : CBCN:2018-06-09-165

தொல்காப்பிய உரைத்தொகை சொல்லதிகாரம் 2 (சேனாவரையம்)

Author : சி.கணேசையர் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-065-9 | CBCN : CBCN:2018-06-10-166

நோபல் பரிசு பெற்ற இயற்பியலறிஞர்கள் - 2

Author : நா.சு.சிதம்பரம் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-081-9 | CBCN : CBCN:2018-08-01-182

நோபல் பரிசு பெற்ற இயற்பியலறிஞர்கள் - 3

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-082-6 | CBCN : CBCN:2018-08-02-183

நோபல் பரிசு பெற்ற இயற்பியலறிஞர்கள் - 4

Author : நா.சு.சிதம்பரம் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 083-3 | CBCN : CBCN:2018-08-03-184

நோபல் பரிசு பெற்ற இயற்பியலறிஞர்கள் - 5

Author : நா.சு.சிதம்பரம் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 084-0 | CBCN : CBCN:2018-08-04-185

நோபல் பரிசு பெற்ற இயற்பியலறிஞர்கள் - 6

Author : நா.சு.சிதம்பரம் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 085-7 | CBCN : CBCN:2018-08-05-186

நோபல் பரிசு பெற்ற இயற்பியலறிஞர்கள் - 7

Author : நா.சு.சிதம்பரம் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 086-4 | CBCN : CBCN:2018-08-06-187

நோபல் பரிசு பெற்ற இயற்பியலறிஞர்கள் - 8

Author : நா.சு.சிதம்பரம் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 087-1 | CBCN : CBCN:2018-08-07-188

நோபல் பரிசு பெற்ற இயற்பியலறிஞர்கள் - 9

Author : நா.சு.சிதம்பரம் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 088-8 | CBCN : CBCN:2018-08-08-189

நோபல் பரிசு பெற்ற இயற்பியலறிஞர்கள் - 10

Author : நா.சு.சிதம்பரம் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 089-5 | CBCN : CBCN:2018-08-09-190

நோபல் பரிசு பெற்ற இயற்பியலறிஞர்கள் - 11

Author : நா.சு.சிதம்பரம் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 090-1 | CBCN : CBCN:2018-08-10-191

நோபல் பரிசு பெற்ற இயற்பியலறிஞர்கள் - 12

Author : நா.சு.சிதம்பரம் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 091-8 | CBCN : CBCN:2018-08-11-192

நோபல் பரிசு பெற்ற இயற்பியலறிஞர்கள் - 13

Author : நா.சு.சிதம்பரம் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 092-5 | CBCN : CBCN:2018-08-12-193

நோபல் பரிசு பெற்ற இயற்பியலறிஞர்கள் - 14

Author : நா.சு.சிதம்பரம் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 093-2 | CBCN : CBCN:2018-08-13-194

நோபல் பரிசு பெற்ற இயற்பியலறிஞர்கள் - 15

Author : நா.சு.சிதம்பரம் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 094-9 | CBCN : CBCN:2018-08-14-195

நோபல் பரிசு பெற்ற இலக்கியறிஞர்கள் - 1

Author : நா.பெரியசாமி | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 095-6 | CBCN : CBCN:2018-08-15-196

நோபல் பரிசு பெற்ற இலக்கியறிஞர்கள் - 2

Author : நா.பெரியசாமி | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 096-3 | CBCN : CBCN:2018-08-16-197

நோபல் பரிசு பெற்ற இலக்கியறிஞர்கள் - 3

Author : நா.பெரியசாமி | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 097-0 | CBCN : CBCN:2018-08-17-198

நோபல் பரிசு பெற்ற இலக்கியறிஞர்கள் - 4

Author : நா.பெரியசாமி | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 098-7 | CBCN : CBCN:2018-08-18-199

நோபல் பரிசு பெற்ற இலக்கியறிஞர்கள் - 5

Author : நா.பெரியசாமி | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 099-4 | CBCN : CBCN:2018-08-19-200

நோபல் பரிசு பெற்ற இலக்கியறிஞர்கள் - 6

Author : நா.பெரியசாமி | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 100-7 | CBCN : CBCN:2018-08-20-201

நோபல் பரிசு பெற்ற இலக்கியறிஞர்கள் - 7

Author : நா.பெரியசாமி | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 101-4 | CBCN : CBCN:2018-08-21-202

நோபல் பரிசு பெற்ற இலக்கியறிஞர்கள் - 8

Author : நா.பெரியசாமி | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 102-1 | CBCN : CBCN:2018-08-22-203

நோபல் பரிசு பெற்ற இலக்கியறிஞர்கள் - 9

Author : நா.பெரியசாமி | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 103-8 | CBCN : CBCN:2018-08-23-204

நோபல் பரிசு பெற்ற பொருளியலறிஞர்கள் -1

Author : முனைவர்.சா.இராமு | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 104-5 | CBCN : CBCN:2018-08-24-205

நோபல் பரிசு பெற்ற பொருளியலறிஞர்கள் - 2

Author : முனைவர்.சா.இராமு | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 105-2 | CBCN : CBCN:2018-08-25-206

நோபல் பரிசு பெற்ற பொருளியலறிஞர்கள் - 3

Author : முனைவர்.சா.இராமு | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 106-9 | CBCN : CBCN:2018-08-26-207

நோபல் பரிசு பெற்ற பொருளியலறிஞர்கள் - 4

Author : முனைவர்.சா.இராமு | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 107-6 | CBCN : CBCN:2018-08-27-208

அகிசீனிய சக்கரவர்த்தி

Author : வெ.சாமிநாத சர்மா | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 108-3 | CBCN : CBCN:2018-09-01-209

மாஜினி

Author : வெ.சாமிநாத சர்மா | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 109-0 | CBCN : CBCN:2018-09-02-210

உரூசோ

Author : வெ.சாமிநாத சர்மா | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 110-6 | CBCN : CBCN:2018-09-03-211

இந்திய அறிவியல் அறிஞர்கள்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 111-3 | CBCN : CBCN:2018-09-04-212

சமுதாய சிற்பிகள்

Author : வெ.சாமிநாத சர்மா | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 112-0 | CBCN : CBCN:2018-09-05-213

காந்தியும் விவேகானந்தரும்

Author : வெ.சாமிநாத சர்மா | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 113-7 | CBCN : CBCN:2018-09-06-214

காந்தி யார்? காந்தியும் ஜவஹரும்

Author : வெ.சாமிநாத சர்மா | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 114-4 | CBCN : CBCN:2018-09-07-215

மோதிலார் நேரு லோக மான்ய திலகர்

Author : வெ.சாமிநாத சர்மா | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 115-1 | CBCN : CBCN:2018-09-08-216

பாரதியார் சுப்ரமணிய சிவா

Author : வெ.சாமிநாத சர்மா | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 116-8 | CBCN : CBCN:2018-09-09-217

திரு.வி.க, வ.வே.சு.ஐயர்

Author : வெ.சாமிநாத சர்மா | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 117-5 | CBCN : CBCN:2018-09-10-218

ராமகிருஸ்ணர் ஒரு தீர்க்கதரிசி

Author : வெ.சாமிநாத சர்மா | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 118-2 | CBCN : CBCN:2018-09-11-219

ஆத்திசூடி மூலமும் அகல்விளக்கு உரையும்

Author : வெ.சாமிநாத சர்மா | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 119-1 | CBCN : CBCN:2018-09-12-220

செந்தமிழ் சொற்பொருள் களஞ்சியம் - அ

Author : இரா.இளங்குமரனார் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 120-5 | CBCN : CBCN:2018-09-12-221

செந்தமிழ் சொற்பொருள் களஞ்சியம் - ஆ-ஈ

Author : இரா.இளங்குமரனார் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 121-2 | CBCN : CBCN:2018-09-12-222

செந்தமிழ் சொற்பொருள் களஞ்சியம் -உ-ஒள

Author : இரா.இளங்குமரனார் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 122-9 | CBCN : CBCN:2018-09-12-223

செந்தமிழ் சொற்பொருள் களஞ்சியம் -க-கீ

Author : இரா.இளங்குமரனார் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 123-6 | CBCN : CBCN:2018-09-12-224

செந்தமிழ் சொற்பொருள் களஞ்சியம் -கு- ங

Author : இரா.இளங்குமரனார் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 124-3 | CBCN : CBCN:2018-09-12-225

செந்தமிழ் சொற்பொருள் களஞ்சியம் -ச-த

Author : இரா.இளங்குமரனார் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 125-0 | CBCN : CBCN:2018-09-12-226

செந்தமிழ் சொற்பொருள் களஞ்சியம் -தா-நீ

Author : இரா.இளங்குமரனார் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 126-7 | CBCN : CBCN:2018-09-12-227

செந்தமிழ் சொற்பொருள் களஞ்சியம் -நூ-பூ

Author : இரா.இளங்குமரனார் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 127-4 | CBCN : CBCN:2018-09-12-228

செந்தமிழ் சொற்பொருள் களஞ்சியம் -பெ-மூ

Author : இரா.இளங்குமரனார் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 128-1 | CBCN : CBCN:2018-09-12-229

செந்தமிழ் சொற்பொருள் களஞ்சியம் -மெ-வெள

Author : இரா.இளங்குமரனார் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 129-8 | CBCN : CBCN:2018-09-12-230

ஐம்பெருங் காப்பியங்கள் சிலப்பதிகாரம்- உரை

Author : ந.மு.வேங்கடசாமி நாட்டார் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 130-4 | CBCN : CBCN:2018-09-12-231

ஐம்பெருங் காப்பியங்கள் மணிமேகலை -உரை

Author : ந.மு.வேங்கடசாமி நாட்டார் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 131-1 | CBCN : CBCN:2018-09-12-232

ஐம்பெருங் காப்பியங்கள் சீவகசிந்தாமணி -01

Author : ந.மு.வேங்கடசாமி நாட்டார் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 132-8 | CBCN : CBCN:2018-09-12-233

ஐம்பெருங் காப்பியங்கள் சீவகசிந்தாமணி -02

Author : ந.மு.வேங்கடசாமி நாட்டார் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 133-5 | CBCN : CBCN:2018-09-12-234

ஐம்பெருங் காப்பியங்கள் வளையாபதி குண்டலகேசி உரை

Author : ந.மு.வேங்கடசாமி நாட்டார் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 134-2 | CBCN : CBCN:2018-09-12-235

பதிணென் கீழ்கணக்கு நாலடியார்

Author : இரா.இளங்குமரனார் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 135-9 | CBCN : CBCN:2018-09-12-236

பதிணென் கீழ்கணக்கு திருக்குறள்

Author : இரா.இளங்குமரனார் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 136-6 | CBCN : CBCN:2018-09-12-237

பதிணென் கீழ்கணக்கு பழமொழி நானூறு

Author : இரா.இளங்குமரனார் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 137-3 | CBCN : CBCN:2018-09-12-238

நீதி நூல்கள் - 01

Author : ந.மு.வேங்கடசாமி நாட்டார் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 138-0 | CBCN : CBCN:2018-09-12-239

நீதி நூல்கள் - 02

Author : ந.மு.வேங்கடசாமி நாட்டார் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 139-7 | CBCN : CBCN:2018-09-12-240

குறுந்தொகைவிளக்கம்

Author : இரா.இராகவைங்யகார் | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 140-3 | CBCN : CBCN:2018-09-12-241

அரசியலும் கல்வியும்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 141-0 | CBCN : CBCN:2018-09-13-242

தமிழர் உளவியலும் உளவளத துணையும்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 142-7 | CBCN : CBCN:2018-09-14-243

கல்வி : வாசிப்பும் தேடலும்

Author : பூ.க.இராசரத்தினம் | Published on : | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 143-4 | CBCN : CBCN:2018-09-15-244

சமூக உளவியல்

Author : கலாநிதி.சண்.பத்மநேசன் | Published on : | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 144-1 | CBCN : CBCN:2019-01-01-245

சமூகவியல் கோட்பாடு மூலங்கள்

Author : கலாநிதி.சண்.பத்மநேசன் | Published on : | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 145-8 | CBCN : CBCN:2019-01-02-246

புதிய கற்பித்தலியல்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 146-5 | CBCN : CBCN:2019-02-01-247

கலை இலக்கியங்களின் சமகாலம்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 147-2 | CBCN : CBCN:2019-02-02-248

ஈழத் தமிழர் கிராமிய ஆடல்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 148-9 | CBCN : CBCN:2019-03-01-249

விருத்தி உளவியல்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 149-6 | CBCN : CBCN:2019-03-02-250

சமகாலக் கல்வித் திரட்டு

Author : மா.கருணாநிதி | Published on : | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 150-2 | CBCN : CBCN:2019-04-01-251

யாழ்ப்பாண வைபவமாலை

Author : மயில்வாகனப்புலவர் | Published on : | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 151-9 | CBCN : CBCN:2019-05-01-252

இலங்கை சரித்திரம்

Author : டி.வி.கே.மூர்த்தி | Published on : | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 152-6 | CBCN : CBCN:2019-06-01-253

உலக சரித்திரம்

Author : வி.எஸ்.எஸ்.ராம் | Published on : | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 153-3 | CBCN : CBCN:2019-06-02-254

இலங்கையில் இன்பத்தமிழ்

Author : க.பொ.இரத்தினம் | Published on : | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 154-0 | CBCN : CBCN:2019-07-01-255

கட்டுருவாக்கவாதம்

Author : சு பரமானந்தம் | Published on : | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 155-7 | CBCN : CBCN:2019-08-01-256

கல்வியில், வெற்றிகரமான கற்றல் கற்பித்தல்

Author : கி.ரவீந்திரன் | Published on : | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 156-4 | CBCN : CBCN:2019-09-01-257

பிணையங்கள் பகுப்பாய்வுக்கான அறிமுகம்

Author : கெ.லிங்கேசியா | Published on : | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 157-1 | CBCN : CBCN:2019-12-01-258

கிராமத்துக் கதைகள்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-00-9 | CBCN : PPMN:2010-01-01-001

பாலன் வருகிறான்

Author : கவிஞர் துரையர் | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-01-6 | CBCN : PPMN:2010-05-01-002

தோட்டத்தில் ஆடு

Author : கவிஞர் துரையர் | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-02-3 | CBCN : PPMN:2010-05-02-003

நட்பே உயர்வு

Author : கவிஞர் துரையர் | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-03-0 | CBCN : PPMN:2010-05-03-004

உண்டு மகிழ்வோம்

Author : கவிஞர் துரையர் | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-04-7 | CBCN : PPMN:2010-06-01-005

வயல் செய்வோம்

Author : கவிஞர் துரையர் | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-05-4 | CBCN : PPMN:2010-06-02-006

செவ்வாய் மனிதன்

Author : மு.பொன்னம்பலம் | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-06-1 | CBCN : PPMN:2010-06-03-007

பந்து அடிப்போம்

Author : அகளங்கன் | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-07-8 | CBCN : PPMN:2010-07-01-008

சிரிக்க விடுங்கள்

Author : அகளங்கன் | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-08-5 | CBCN : PPMN:2010-07-02-009

சின்னச் சிட்டுக்கள்

Author : அகளங்கன் | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-09-2 | CBCN : PPMN:2010-07-03-010

சுட்டிக் குருவிகள்

Author : அகளங்கன் | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-10-8 | CBCN : PPMN:2010-07-04-011

கலைகள் செய்வோம்

Author : மு.பொன்னம்பலம் | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-11-5 | CBCN : PPMN:2010-08-01-012

பால் நிலா

Author : செ.து.தெட்சணாமூர்த்தி | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-12-2 | CBCN : PPMN:2010-08-02-013

குயிலோசை

Author : செ.து.தெட்சணாமூர்த்தி | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-13-9 | CBCN : PPMN:2010-08-03-014

உறவுகள்

Author : செ.து.தெட்சணாமூர்த்தி | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-14-6 | CBCN : PPMN:2010-08-04-015

கதைக் கனிகள்

Author : வி.அரியநாயகம் | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-15-3 | CBCN : PPMN:2011-03-01-016

நரி மேளம்

Author : முத்து இராதாகிருஷ்ணன் | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-16-0 | CBCN : PPMN:2011-08-01-017

கடலின் துயரம்

Author : முத்து இராதாகிருஷ்ணன் | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-17-7 | CBCN : PPMN:2011-08-02-018

பூதம் காத்த புதையல்

Author : முத்து இராதாகிருஷ்ணன் | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-18-4 | CBCN : PPMN:2011-08-03-019

காலை நேரக் கதைகள்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 97-895-5036-71-91 | CBCN : PPMN:2013-08-01-020

அறிவியலும் பாட்டி சொன்ன கதையும்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-20-7 | CBCN : PPMN:2013-08-02-021

சூழல் கதை

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-21-4 | CBCN : PPMN:2013-08-03-022

விளையாட்டுக்களின் கதை

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-22-1 | CBCN : PPMN:2013-08-04-023

கல்வி நிலையங்களின் கதை

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-23-8 | CBCN : PPMN:2013-08-05-024

கடியாரத்தின் கதை

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-24-5 | CBCN : PPMN:2015-03-01-025

மீன்களின் கதை

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-25-2 | CBCN : PPMN:2015-01-02-026

வண்ணத்துப்பூச்சிகளின் கதை

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-26-9 | CBCN : PPMN:2015-05-01-027

பூக்களின் கதை

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-27-6 | CBCN : PPMN:2015-05-02-028

பறவைகளின் கதை

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-28-3 | CBCN : PPMN:2015-03-02-029

ஆத்திசூடியும் கொன்றைவேந்தனும்

Author : ஆறுமுகநாவலர் | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-29-8 | CBCN : PPMN:2018-08-01-030

வள்ளுவர் தமிழ் இலக்கணம்-1

Author : புலவர் குழந்தை | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-30-6 | CBCN : PPMN:2018-08-02-031

வள்ளுவர் தமிழ் இலக்கணம்-2

Author : புலவர் குழந்தை | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-31-3 | CBCN : PPMN:2018-08-03-032

வள்ளுவர் தமிழ் இலக்கணம்-3

Author : புலவர் குழந்தை | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-32-0 | CBCN : PPMN:2018-08-04-033

வள்ளுவர் தமிழ் இலக்கணம்-4

Author : புலவர் குழந்தை | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-33-7 | CBCN : PPMN:2018-08-05-034

வள்ளுவர் தமிழ் இலக்கணம்-5

Author : புலவர் குழந்தை | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-34-4 | CBCN : PPMN:2018-08-06-035

வள்ளுவர் தமிழ் இலக்கணம்-6

Author : புலவர் குழந்தை | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-35-1 | CBCN : PPMN:2018-08-07-036

உலக இலக்கியங்கள்

Author : வெ.சாமிநாத சர்மா | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-36-8 | CBCN : PPMN:2018-08-08-037

கட்டுரைப் பயிற்சி

Author : இரா.இளங்குமரனார் | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-37-5 | CBCN : PPMN:2018-08-09-038

தமிழில் அறிவியல்

Author : இரா.இளங்குமரனார் | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-38-2 | CBCN : PPMN:2018-08-10-039

இனிக்கும் இலக்கணம்

Author : இரா.இளங்குமரனார் | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-39-9 | CBCN : PPMN:2018-08-11-040

நிறுத்தக் குறிகளும் பயிற்சிகளும்

Author : இரா.இளங்குமரனார் | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-40-5 | CBCN : PPMN:2018-08-12-041

பிழை இல்லமல் எழுதுவோம்

Author : இரா.இளங்குமரனார் | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-41-2 | CBCN : PPMN:2018-08-13-042

ஆத்திசூடி

Author : ந.மு.வேங்கடசாமி நாட்டார் | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-42-9 | CBCN : PPMN:2018-08-14-043

கொன்றைவேந்தன்

Author : ந.மு.வேங்கடசாமி நாட்டார் | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-43-6 | CBCN : PPMN:2018-08-15-044

மூதுரை

Author : ந.மு.வேங்கடசாமி நாட்டார் | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-44-4 | CBCN : PPMN:2018-08-16-045

நல்வழி

Author : ந.மு.வேங்கடசாமி நாட்டார் | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-45-0 | CBCN : PPMN:2018-08-17-046

நன்னெறி

Author : ந.மு.வேங்கடசாமி நாட்டார் | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-46-7 | CBCN : PPMN:2018-08-18-047

கார் நாற்பது

Author : ந.மு.வேங்கடசாமி நாட்டார் | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-47-4 | CBCN : PPMN:2018-08-19-048

களவழி நாற்பது

Author : ந.மு.வேங்கடசாமி நாட்டார் | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-48-1 | CBCN : PPMN:2018-08-20-049

இன்னா நாற்பது

Author : ந.மு.வேங்கடசாமி நாட்டார் | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-49-8 | CBCN : PPMN:2018-08-21-050

நறுந்தொகை

Author : ந.மு.வேங்கடசாமி நாட்டார் | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-50-4 | CBCN : PPMN:2018-08-22-051

கலைகளும் உளவியல் வெளியும்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2020 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-26-9 | CBCN : CBCN:2020-08-01-260

நாயன்மார் பாடல்கள்

Author : திருச்செல்வம் செல்வமனோகரன் | Published on : 2020 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-160-1 | CBCN : CBCN:2020-08-02-261

CASE STUDIES IN MARKETING

Author : ஷிவானி சண்முகதாஸ் | Published on : 2020 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-161-8 | CBCN : CBCN:2020-08-03-262

Business insights: Finance, people and environment

Author : பிரதீப்காந்த் புவனேந்திரன் | Published on : 2020 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-162-5 | CBCN : CBCN:2020-09-01-263

காஷ்மீரசைவமும் சைவசித்தாந்தமும்

Author : தி.செல்வமனோகரன் | Published on : 2020 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-047-5 | CBCN : CBCN:2017-03-01-148

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : | CBCN :

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : | CBCN :