சூழலியல் உளவியல் கலைவடிவங்கள்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2014 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-027-7 | CBCN : CBCN:2014-02-01-128

ஆய்வு முறையியல்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2013 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 97-895-568-502-08 | CBCN : CBCN:2013-03-01-121

கல்வி அகராதி

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2013 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 97-895-568-501-85 | CBCN : CBCN-2013-01-01-119

உளவியல் ஊடுதலையீடுகள்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2012 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-012-3 | CBCN : CBCN:2012-08-01-113

தமிழியலும் திறனாய்வுக் கலையும்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2012 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-006-2 | CBCN : CBCN:2012-03-01-107

கல்வியில் தொடர் தொழில் வழிகாட்டல்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2011 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-003-1 | CBCN : CBCN:2011-12-01-104

ஆசிரியர் வாண்மையியல்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2011 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-95-0 | CBCN : CBCN:2011-07-01-096

கற்றல் இடர்பாடுகளும் தீர்வுகளும்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2012 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-94-3 | CBCN : CBCN:2011-06-01-095

குழந்தை உளவியலும் கல்வியும்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2011 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-91-2 | CBCN : CBCN:2011-04-01-092

கலை இலக்கியக் களஞ்சியம்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2011 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-89-9 | CBCN : CBCN:2011-03-01-090

கல்வியில் எழு வினாக்கள்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2011 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-85-1 | CBCN : CBCN:2011-01-01-086

கலைத்திட்டம்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-80-6 | CBCN : CBCN:2010-08-03-081

உலகக் கல்வி வரலாறு

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-79-0 | CBCN : CBCN:2010-08-02-080

கல்விக் கோட்பாடுகளும் மாற்றுச் சிந்தனைகளும்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-000-0 | CBCN : CBCN:2011-09-01-101

கல்வி நுட்பவியல்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-52-3 | CBCN : CBCN:2009-10-03-053

யாழ்ப்பணத்து மரபுக் கல்வியும் பண்பாடும்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-48-6 | CBCN : CBCN:2009-09-03-049

தாய்மொழிக் கல்வியும் கற்பிக்கும் கலையும்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-46-2 | CBCN : CBCN:2009-09-01-047

கல்வியியலும் நிகழ்பதிவுகளும்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-43-1 | CBCN : CBCN:2009-07-04-044

கல்வி நிர்வாகமும் முகாமைத்துவமும்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-36-3 | CBCN : CBCN:2009-06-01-037

பின்னவீனத்துவ உரையாடல்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-34-9 | CBCN : CBCN:2009-04-01-035

புனைகதை இயல்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-31-8 | CBCN : CBCN:2009-01-02-032

இசையும் சமூகமும்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-28-8 | CBCN : CBCN:2008-12-02-029

சீர்மிய உளவியல்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-24-0 | CBCN : CBCN:2008-11-01-025

கல்வியியலும் கணிப்பீட்டியலும்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-23-3 | CBCN : CBCN:2008-08-04-024

மொழிக்காலனித்துவமும் பரதநாட்டியமும்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-20-2 | CBCN : CBCN:2008-08-01-021

இலக்கியத் திறனாய்வுக் கோட்பாடுகள்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-16-5 | CBCN : CBCN:2008-07-01-017

உளவியல் முகங்கள்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-15-8 | CBCN : CBCN:2008-06-01-016

இலங்கையின் கல்வி வரலாறு

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-09-7 | CBCN : CBCN:2008-04-02-010

கல்விச் சமூகவியல்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-03-5 | CBCN : CBCN:2008-01-04-004

கற்றல் உளவியல்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-02-88 | CBCN : CBCN:2008-01-03-003

கல்விக் கோட்பாடுகளும் மாற்றுச் சிந்தனைகளும்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-00-4 | CBCN : CBCN:2008-01-01-001

காலை நேரக் கதைகள்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2013 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 97-895-5036-71-91 | CBCN : PPMN:2013-08-01-020

அறிவியலும் பாட்டி சொன்ன கதையும்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2013 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-20-7 | CBCN : PPMN:2013-08-02-021

சூழல் கதை

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2013 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-21-4 | CBCN : PPMN:2013-08-03-022

விளையாட்டுக்களின் கதை

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2013 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-22-1 | CBCN : PPMN:2013-08-04-023

கல்வி நிலையங்களின் கதை

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2013 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-23-8 | CBCN : PPMN:2013-08-05-024

கிராமத்துக் கதைகள்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-00-9 | CBCN : PPMN:2010-01-01-001

பூக்களின் கதை

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2015 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-27-6 | CBCN : PPMN:2015-05-02-028

கலைத்திட்டம்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2016 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-80-6 | CBCN : CBCN:2010-08-03-081

கல்வியில் தொடர் தொழில் வழிகாட்டல்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2016 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-003-1 | CBCN : CBCN:2011-12-01-104

சிறுவர் கலை இலக்கியங்கள்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2015 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-033-8 | CBCN : CBCN:2015-05-01-134

சமய உளவியல்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2016 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-041-3 | CBCN : CBCN:2016-06-01-142

சமகாலக் கல்வி

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2016 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-042-0 | CBCN : CBCN:2016-07-01-143

இளம்வளர்ந்தோர் இலக்கியம்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2016 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-043-7 | CBCN : CBCN:2016-08-01-144

கல்வியியலும் கணிப்பீட்டியலும்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2016 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-23-3 | CBCN : CBCN:2008-08-04-24

சூழலியல் உளவியல் கலைவடிவங்கள்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2016 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-027-7 | CBCN : CBCN:2014-02-01-128

கல்விக் கோட்பாடுகளும் மாற்றுச் சிந்தனைகளும்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2016 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-00-4 | CBCN : CBCN:2011-09-01-101

பறவைகளின் கதை

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2015 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-28-3 | CBCN : PPMN:2015-03-02-029

கடியாரத்தின் கதை

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2015 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-24-5 | CBCN : PPMN:2015-03-01-025

மீன்களின் கதை

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2015 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-25-2 | CBCN : PPMN:2015-01-02-026

வண்ணத்துப்பூச்சிகளின் கதை

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2015 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-26-9 | CBCN : PPMN:2015-05-01-027

இளைஞர் இலக்கியம்: உலகை மாற்றிய நவீன சிந்தனையாளர்கள்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-50-9 | CBCN : CBCN:2009-10-01-051

தமிழர் கல்விச் சிந்தனைகள்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2017 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-049-9 | CBCN : 2017-05-01-150

நாட்டாரியற் கல்வி

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2017 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-050-5 | CBCN : 2017-06-01-151

இலங்கையின் கல்வி வரலாறு

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2019 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978 -955 -1857- 09-7 | CBCN : CBCN:2008-04-02-010

தொல்காப்பிய உரைத்தொகை பொருளதிகாரம் - 1 (பேராசிரியம் பின்னான்கியல்)

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2019 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955-685-056-7 | CBCN : CBCN:2018-06-01-157

நோபல் பரிசு பெற்ற இயற்பியலறிஞர்கள் - 3

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-082-6 | CBCN : CBCN:2018-08-02-183

இந்திய அறிவியல் அறிஞர்கள்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2018 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 111-3 | CBCN : CBCN:2018-09-04-212

அரசியலும் கல்வியும்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 141-0 | CBCN : CBCN:2018-09-13-242

தமிழர் உளவியலும் உளவளத துணையும்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 142-7 | CBCN : CBCN:2018-09-14-243

புதிய கற்பித்தலியல்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 146-5 | CBCN : CBCN:2019-02-01-247

கலை இலக்கியங்களின் சமகாலம்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 147-2 | CBCN : CBCN:2019-02-02-248

ஈழத் தமிழர் கிராமிய ஆடல்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 148-9 | CBCN : CBCN:2019-03-01-249

விருத்தி உளவியல்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978- 955- 685- 149-6 | CBCN : CBCN:2019-03-02-250

கிராமத்துக் கதைகள்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-00-9 | CBCN : PPMN:2010-01-01-001

காலை நேரக் கதைகள்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 97-895-5036-71-91 | CBCN : PPMN:2013-08-01-020

அறிவியலும் பாட்டி சொன்ன கதையும்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-20-7 | CBCN : PPMN:2013-08-02-021

சூழல் கதை

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-21-4 | CBCN : PPMN:2013-08-03-022

விளையாட்டுக்களின் கதை

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-22-1 | CBCN : PPMN:2013-08-04-023

கல்வி நிலையங்களின் கதை

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-23-8 | CBCN : PPMN:2013-08-05-024

கடியாரத்தின் கதை

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-24-5 | CBCN : PPMN:2015-03-01-025

மீன்களின் கதை

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-25-2 | CBCN : PPMN:2015-01-02-026

வண்ணத்துப்பூச்சிகளின் கதை

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-26-9 | CBCN : PPMN:2015-05-01-027

பூக்களின் கதை

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-27-6 | CBCN : PPMN:2015-05-02-028

பறவைகளின் கதை

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-28-3 | CBCN : PPMN:2015-03-02-029

கலைகளும் உளவியல் வெளியும்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2020 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-26-9 | CBCN : CBCN:2020-08-01-260

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : | CBCN :

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : | CBCN :