இலங்கையின் வன்னி மாவட்டங்கள் : ஒரு கையேடு

Author : லூயிஸ், ஜே. பி | Published on : 2012 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-005-5 | CBCN : CBCN:2012-02-01-106

தமிழ நாகரிகமும் சிந்துவெளி நாகரிகமும்

Author : பி.இராமநாதன் | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-41-7 | CBCN : CBCN:2009-07-02-042

ஜோதியும் சுடரும்

Author : க.ஐயம்பிள்ளை | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-05-9 | CBCN : CBCN:2008-02-02-006