காலை நேரக் கதை

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2013 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 97-895-5036-71-91 | CBCN : PPMN:2013-08-01-020

அறிவியலும் பாட்டி சொன்ன கதையும்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2013 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-20-7 | CBCN : PPMN:2013-08-02-021

சூழல் கதை

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2013 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-21-4 | CBCN : PPMN:2013-08-03-022

விளையாட்டுக்களின் கதை

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2013 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-22-1 | CBCN : PPMN:2013-08-04-023

கல்வி நிலையங்களின் கதை

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2013 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-23-8 | CBCN : PPMN:2013-08-05-024

அரிச்சுவடி

Author : சேமமடு பொத்தகசாலை | Published on : 2012 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : ---- | CBCN : PPMN:2011-10-01-023

Alphabet

Author : சேமமடு பொத்தகசாலை | Published on : 2012 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : ---- | CBCN : PPMN:2011-10-01-024

கதைக் கனிகள்

Author : வி.அரியநாயகம் | Published on : 2011 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-15-3 | CBCN : PPMN:2010-08-04-016

கடலின் துயரம்

Author : முத்து இராதாகிருஷ்ணன் | Published on : 2011 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-17-7 | CBCN : PPMN:2011-08-01-017

நரி மேளம்

Author : முத்து இராதாகிருஷ்ணன் | Published on : 2011 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-16-0 | CBCN : PPMN:2011-08-02-018

பூதம் காத்த புதையல்

Author : முத்து இராதாகிருஷ்ணன் | Published on : 2011 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-18-4 | CBCN : PPMN:2011-08-03-019

நட்பே உயர்வு

Author : கவிஞர் துரையர் | Published on : 2011 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-03-0 | CBCN : PPMN:2010-05-03-004

கிராமத்துக் கதைகள்

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-00-9 | CBCN : PPMN:2010-01-01-001

செவ்வாய் மனிதன்

Author : மு.பொன்னம்பலம் | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-06-1 | CBCN : PPMN:2010-06-03-007

கலைகள் செய்வோம்

Author : மு.பொன்னம்பலம் | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-11-5 | CBCN : PPMN:2010-08-01-012

பாலன் வருகிறான்

Author : கவிஞர் துரையர் | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-01-6 | CBCN : PPMN:2010-05-01-002

தோட்டத்தில் ஆடு

Author : கவிஞர் துரையர் | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-02-3 | CBCN : PPMN:2010-05-02-003

உண்டு மகிழ்வோம்

Author : கவிஞர் துரையர் | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-04-7 | CBCN : PPMN:2010-06-01-005

வயல் செய்வோம்

Author : கவிஞர் துரையர் | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-05-4 | CBCN : PPMN:2010-06-02-006

பந்து அடிப்போம்

Author : அகளங்கன் | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-07-8 | CBCN : PPMN:2010-07-01-008

சிரிக்க விடுங்கள்

Author : அகளங்கன் | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-08-5 | CBCN : PPMN:2010-07-02-009

சின்னச் சிட்டுக்கள்

Author : அகளங்கன் | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-09-2 | CBCN : PPMN:2010-07-03-010

சுட்டிக் குருவிகள்

Author : அகளங்கன் | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-10-8 | CBCN : PPMN:2010-07-04-011

பால் நிலா

Author : செ.து.தெட்சணாமூர்த்தி | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-12-2 | CBCN : PPMN:2010-08-02-013

குயிலோசை

Author : செ.து.தெட்சணாமூர்த்தி | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-13-9 | CBCN : PPMN:2010-08-03-014

உறவுகள்

Author : செ.து.தெட்சணாமூர்த்தி | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-14-6 | CBCN : PPMN:2010-08-04-015

பூக்களின் கதை

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2015 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-27-6 | CBCN : PPMN:2015-05-02-028

பறவைகளின் கதை

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2015 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-28-3 | CBCN : PPMN:2015-03-02-029

கடியாரத்தின் கதை

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2015 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-24-5 | CBCN : PPMN:2015-03-01-025

மீன்களின் கதை

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2015 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-25-2 | CBCN : PPMN:2015-01-02-026

வண்ணாத்துப்பூச்சிகளின் கதை

Author : சபா.ஜெயராசா | Published on : 2015 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-24-9 | CBCN : PPMN:2015-05-01-027

நல்வழி

Author : நாவலர் மு.வேங்கடசாமி நாட்டார் | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : | CBCN :

கொன்றைவேந்தன்

Author : நாவலர் மு.வேங்கடசாமி நாட்டார் | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : | CBCN :

ஆத்திசூடி

Author : நாவலர் மு.வேங்கடசாமி நாட்டார் | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : | CBCN :