இலங்கையின் வன்னி மாவட்டங்கள் : ஒரு கையேடு

Author : லூயிஸ், ஜே. பி | Published on : 2012 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-005-5 | CBCN : CBCN:2012-02-01-106