கடத்தல்காரர்கள்

Author : மு.பொன்னம்பலம் | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-64-6 | CBCN : CBCN:2010-03-03-065

குகைக்குள் யார் ?

Author : மு.பொன்னம்பலம் | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-63-9 | CBCN : CBCN:2010-03-02-064

எனக்குப் பசிக்குதே

Author : மு.பொன்னம்பலம் | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-62-2 | CBCN : CBCN:2010-03-01-063

செவ்வாய் மனிதன்

Author : மு.பொன்னம்பலம் | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-06-1 | CBCN : PPMN:2010-06-03-007

கலைகள் செய்வோம்

Author : மு.பொன்னம்பலம் | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-11-5 | CBCN : PPMN:2010-08-01-012