மெய்யியல்

Author : பேராசிரியர் நா. ஞானகுமாரன் | Published on : 2012 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 97-895-568-501-61 | CBCN : CBCN-2012-12-03-117

மாயை பற்றிய கருத்தும் சங்கரர் வேதாந்த காட்சியும்

Author : பேராசிரியர் நா. ஞானகுமாரன் | Published on : 2012 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 97-895-568-501-54 | CBCN : CBCN-2012-12-02-116

வேதாந்த மெய்யில்

Author : பேராசிரியர் நா. ஞானகுமாரன் | Published on : 2012 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-014-7 | CBCN : CBCN:2012-12-01-115

இந்திய அறிவாராய்ச்சியியல்

Author : பேராசிரியர் நா. ஞானகுமாரன் | Published on : 2017 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-051-2 | CBCN : 2017-07-01-152