அரசியல் விஞ்ஞானம் : அரசியல் செயற்பாடும் அரசியல் செயல்முறையும்

Author : தனபாலசிங்கம் கிருஷ்ணமோகன் | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-61-5 | CBCN : CBCN:2010-01-02-062

அரசியல் விஞ்ஞானம் : அரசு பற்றிய கற்கையும் அரசை இனம்காணுதலும்

Author : தனபாலசிங்கம் கிருஷ்ணமோகன் | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-60-8 | CBCN : CBCN:2010-01-01-061