இலங்கைத் தமிழர் வரலாற்றின் சில பக்கங்கள்

Author : ச.சத்தியசீலன் | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-10-3 | CBCN : CBCN:2008-04-03-011