உயர் கல்விச் சிந்தனையை வெகுஜனமயமாக்கல்

Author : சோ.சந்திரசேகரன் | Published on : 2013 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 97-895-568-502-53 | CBCN : CBCN:2013-08-01-126

கல்வியில் புதிய தடங்கள்

Author : சோ.சந்திரசேகரன் | Published on : 2011 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-90-5 | CBCN : CBCN:2011-03-02-091

சமகாலக் கல்வி முறைகள் ஒரு விரிநிலை நோக்கு

Author : சோ.சந்திரசேகரன் | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-44-8 | CBCN : CBCN:2009-08-01-045

கல்வியியலும் நிகழ்பதிவுகளும்

Author : சோ.சந்திரசேகரன் | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-43-1 | CBCN : CBCN:2009-07-04-044

அறிவுசார் பொருளாதாரமும் கல்வியும்

Author : சோ.சந்திரசேகரன் | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-27-1 | CBCN : CBCN:2008-12-01-028

முகாமைத்துவக் கொள்கைகள் - ஓர் அறிமுகம்

Author : சோ.சந்திரசேகரன் | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-07-3 | CBCN : CBCN:2008-02-03-008

சமகாலக் கல்வி முறைகளின் சில பரிமாணங்கள்

Author : சோ.சந்திரசேகரன் | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-01-1 | CBCN : CBCN:2008-01-01-002

மாற்றமுறும் கல்வி முறைமைகள்

Author : சோ.சந்திரசேகரன் | Published on : 2017 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-048-2 | CBCN : CBCN: 2017-04-01-149

உயர் கல்விச் சிந்தனையை வெகுஜனமயமாக்கல்

Author : சோ.சந்திரசேகரன் | Published on : 2017 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 97-895-568-502-53 | CBCN : CBCN:2013-08-01-126

சமகாலக் கல்வி முறைகள் ஒரு விரிநிலை நோக்கு

Author : சோ.சந்திரசேகரன் | Published on : 2017 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-44-8 | CBCN : CBCN:2009-08-01-045

சமகாலக் கல்வி முறைகளின் சில பரிமாணங்கள்

Author : சோ.சந்திரசேகரன் | Published on : 2017 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-01-1 | CBCN : CBCN:2008-01-01-002