பால் நிலா

Author : செ.து.தெட்சணாமூர்த்தி | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-12-2 | CBCN : PPMN:2010-08-02-013

குயிலோசை

Author : செ.து.தெட்சணாமூர்த்தி | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-13-9 | CBCN : PPMN:2010-08-03-014

உறவுகள்

Author : செ.து.தெட்சணாமூர்த்தி | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-14-6 | CBCN : PPMN:2010-08-04-015