கந்தபுராணச் சுருக்கம்

Author : செ.சிவலிங்கம் | Published on : 2011 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-93-6 | CBCN : CBCN:2011-05-01-094