வித்தியின் தமிழியற் பதிவுகள்

Author : சு.வித்தியானந்தன் | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-37-0 | CBCN : CBCN:2010-05-01-074

வித்தியின் இலக்கிய மூன்னீடுகள்

Author : சு.வித்தியானந்தன் | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-37-0 | CBCN : CBCN:2009-06-02-038

வித்தியின் பார்வையும் பதிவும்

Author : சு.வித்தியானந்தன் | Published on : 2009 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-33-2 | CBCN : CBCN:2009-04-01-034

இலக்கியத் தென்றல்

Author : சு.வித்தியானந்தன் | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-11-0 | CBCN : CBCN:2008-05-01-012