சேவை சந்தைப்படுத்துதல் : ஓர் அறிமுகம்

Author : சி.சிவேசன் | Published on : 2011 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-92-9 | CBCN : CBCN:2011-04-02-093