சமகால அரசியல் கலாசார செல்நெறிகள்

Author : கே.ரீ.கணேசலிங்கம் | Published on : 2013 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 97-895-568-502-39 | CBCN : CBCN:2013-06-01-124

பலஸ்தீனம் : ஒரு சமகால நோக்கு

Author : கே.ரீ.கணேசலிங்கம் | Published on : 2011 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-86-8 | CBCN : CBCN:2011-01-02-087

சர்வதேச அரசியல் சில பார்வைகள்

Author : கே.ரீ.கணேசலிங்கம் | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-74-5 | CBCN : CBCN:2010-06-02-078

தென்னாசியாவின் அரசியல் கலாசாரம்

Author : கே.ரீ.கணேசலிங்கம் | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-25-7 | CBCN : CBCN:2008-11-02-026

சீனாவும் இந்துசமுத்திரமும்

Author : கலாநிதி கே.ரீ.கணேசலிங்கம் | Published on : 2017 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-045-1 | CBCN : CBCN:2017-01-01-146