நட்பே உயர்வு

Author : கவிஞர் துரையர் | Published on : 2011 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-03-0 | CBCN : PPMN:2010-05-03-004

பாலன் வருகிறான்

Author : கவிஞர் துரையர் | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-01-6 | CBCN : PPMN:2010-05-01-002

தோட்டத்தில் ஆடு

Author : கவிஞர் துரையர் | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-02-3 | CBCN : PPMN:2010-05-02-003

உண்டு மகிழ்வோம்

Author : கவிஞர் துரையர் | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-04-7 | CBCN : PPMN:2010-06-01-005

வயல் செய்வோம்

Author : கவிஞர் துரையர் | Published on : 2010 | Publication : பத்மம் பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-0367-05-4 | CBCN : PPMN:2010-06-02-006