சைவசித்தாந்தம் ஓர் அறிமுகம்

Author : ஏ.என்.கிருஷ்ணவேணி | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-08-0 | CBCN : CBCN:2008-04-01-009

தமிழ் அழகியல்

Author : ஏ.என்.கிருஷ்ணவேணி | Published on : 2014 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-029-1 | CBCN : CBCN:2014-10-12-130

சைவசித்தாந்தம் ஓர் அறிமுகம்

Author : ஏ.என்.கிருஷ்ணவேணி | Published on : 2017 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-08-0 | CBCN : CBCN:2008-04-01-009