உயிரினப் புவியியல்

Author : எஸ்.அன்ரனி நோர்பேட் | Published on : 2014 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 97-895-568-502-60 | CBCN : CBCN:2014-01-01-127

பெளதீகப் புவியியல்: செயன்முறையும் நிலவுருவங்களும்

Author : எஸ்.அன்ரனி நோர்பேட் | Published on : 2012 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-004-8 | CBCN : CBCN:2012-01-01-105

புவியியல் : சூழலியல் முகாமைத்துவம்

Author : எஸ்.அன்ரனி நோர்பேட் | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-29-5 | CBCN : CBCN:2008-12-03-030

வளிமண்டலவியலும் காலநிலையியலும்

Author : எஸ்.அன்ரனி நோர்பேட் | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-12-7 | CBCN : CBCN:2008-05-02-013

பௌதிகப் புவியியல்:புவியின் அமைப்பும் அகச்செயன்முறையும்

Author : எஸ்.அன்ரனி நோர்பேட் | Published on : 2015 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-036-9 | CBCN : CBCN:2015-08-01-137

பூகோளக் காலநிலை மாற்றம்: பிரச்சிகைகளும் எதிர்காலப் போக்குகளும்

Author : எஸ்.அன்ரனி நோர்பேட் | Published on : 2016 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-044-4 | CBCN : CBCN:2016-08-02-145

வளிமண்டலவியலும் காலநிலையியலும்

Author : எஸ்.அன்ரனி நோர்பேட் | Published on : 2015 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-12-7 | CBCN : CBCN:2015-12-01-140

பெளதீகப் புவியியல்: செயன்முறையும் நிலவுருவங்களும்

Author : எஸ்.அன்ரனி நோர்பேட் | Published on : 2017 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-685-004-8 | CBCN : CBCN:2012-01-01-105

புவியியல் : சூழலியல் முகாமைத்துவம்

Author : எஸ்.அன்ரனி நோர்பேட் | Published on : 2017 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-29-5 | CBCN : CBCN:2008-12-03-030