இருண்ட குகைக்குள் என்ன விசேஷம் ?

Author : இ.ஆருத்ரா | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-69-1 | CBCN : CBCN:2010-03-08-070