சொற்பொருளாய்வுக் களஞ்சியம் நூலகத் தகவல் அறிவியல்

Author : அருளானந்தம் சிறீகாந்தலட்சுமி | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-84-4 | CBCN : CBCN:2010-12-01-085

நூலக அபிவிருத்தி : ஒரு பயில் நோக்கு

Author : அருளானந்தம் சிறீகாந்தலட்சுமி | Published on : 2010 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-82-0 | CBCN : CBCN:2010-09-01-083

நூலக தகவல் அறிவியல் ஆய்வுக் கோவை

Author : அருளானந்தம் சிறீகாந்தலட்சுமி | Published on : 2008 | Publication : சேமமடு பதிப்பகம் | ISBN : 978-955-1857-26-4 | CBCN : CBCN:2008-11-03-027